Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 czerwca 2016 r. (pismo BZ-III-0754/17-17-1/16) Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie została wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych „Koncepcja zabezpieczeń przeciwpożarowych jednokondygnacyjnych budynków produkcyjnych i magazynowych”.

 

 

CELE SZKOLENIA

  • przedstawienie głównych kierunków projektowania jednokondygnacyjnych budynków produkcyjnych i magazynowych z uwagi na warunki pożarowe,
  • zaznajomienie z aktualnymi metodami projektowania i modelami obliczeniowymi,
  • przedstawienie metod projektowych i bardziej zaawansowanych modeli obliczeniowych (normy EN 1993-1-2  i  EN 1994-1-2),         
  • podanie kilku szczegółowych zasad projektowania umożliwiających w prosty sposób sprawdzenie, czy konstrukcja jednokondygnacyjnych budynków PM w sytuacji pożaru spełnia cele bezpieczeństwa na podstawie wymogu opartego na właściwościach.

 

ADRESACI SZKOLENIA    

Szkolenie „Koncepcja zabezpieczeń przeciwpożarowych jednokondygnacyjnych budynków produkcyjnych i magazynowych”  przeznaczone jest dla osób będącymi rzeczoznawcami do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego.  

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA

  1. Program szkolenia przygotowała Katedra Bezpieczeństwa Pożarowego  i Rozpoznawania Zagrożeń Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
  2. Czas trwania szkolenia – dwa dni.
  3. Program szkolenia

Zagrożenia pożarowe w jednokondygnacyjnych budynkach produkcyjno-magazynowych.

2 godz.

Praktyczne rozwiązania inżynierii pożarowej w euro kodach.

1 godz.

Rozwiązania przestrzenne i konstrukcyjne budynków PM. Oddzielenia przeciwpożarowe, konstrukcje wzajemnie powiązane.

2 godz.

Bezpośrednie zastosowanie prostych opcji projektowych do stosowania przez osoby nie będące specjalistami

4 godz.

Ocena rozwiązań projektowych wybranych układów konstrukcyjnych w budynkach wielostrefowych

5 godz.

Test sprawdzający

1 godz.

Szkolenie kończy test sprawdzający.
Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia, otrzymują zaświadczenie – zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1963).
Na podstawie art. 11j ust.10 i 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał szkoleniu 5 pkt.  

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE      
Rekrutacja  kandydatów  na  szkolenie  jest  otwarta  i  odbywa  się  na  zasadzie kolejności zgłoszeń.
Liczba miejsc jest ograniczona – 60 miejsc.         
Termin nowego naboru na szkolenie nie został jeszcze określony.         
Na adres RZECZ@sgsp.edu.pl należy wysłać zgłoszenie o chęci wzięcia udziału w szkoleniu.
Po osiągnięciu limitu kandydatów na szkolenie adres RZECZ@sgsp.edu.pl będzie zablokowany.
Zapis będzie potwierdzony informacją zwrotną o zakwalifikowaniu.       
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu  się  na  szkolenie,  należy  przesłać  kartę  uczestnictwa  oraz  potwierdzenie  wpłaty  na stronę  mailową lub pocztą na adres (Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 01-629  Warszawa,  ul. Słowackiego  52/5 4)  –  z  dopiskiem:  „RZECZ” w określonym terminie.
W przypadku  niewystarczającej  ilości  zgłoszeń  SGSP  zastrzega  sobie  prawo odwołania szkolenia.

WYMAGANE  DOKUMENTY       
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów;

  • karta uczestnictwa,
  • potwierdzenie wpłaty.

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA      
Szkolenie kończy się testem sprawdzającym.     
Warunkiem dopuszczenia uczestnika Szkolenia do sprawdzianu testowego jest obecność na zajęciach programowych.

OPŁATY
Koszt szkolenia wynosi 985 zł.    
Nr konta 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241 z dopiskiem „RZECZ”.       
Potwierdzenie wpłaty przesłać na adres wszarpak@sgsp.edu.pl.             
Złożenie na piśmie rezygnacji ze szkolenia przed jego rozpoczęciem spowoduje zwrot dokonanej wpłaty.
Wpłacona kwota za szkolenie nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności na szkoleniu lub rezygnacja po rozpoczęciu szkolenia.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE       
Na czas szkolenia zapewniamy bufet kawowy.
Noclegi oraz wyżywienie we własnym zakresie.
Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z restauracji oraz bufetu.
Hotel Partner dla uczestników szkolenia oferuje 5% upust za nocleg oraz bezpłatny parking.

KONTAKT
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Obsługa administracyjna:

Karolina Gad
tel. (22) 56-17-518
e-mail: kgad@sgsp.edu.pl
SGSP, Obiekt 02, pok. 113