Szkolenie-Inspektorow-Ochrony-Przeciwpozarowej

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej metodą stacjonarną

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej,  które  organizowane jest w formule stacjonarnej.

Szanowni Państwo,

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej metodą stacjonarną SIOP-10 trwa.

Otworzyliśmy nabór na kolejną edycję Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej SIOP-11 planowanego w terminie: 4 listopada-29 listopada 2019 r. Zgłoszenia należy dokonać poprzez e-formularz (kliknij tutaj) zgłoszeniowy. Termin zakończenia rekrutacji: 18 października 2019 r., lub szybciej w przypadku wyczerpania się limitu miejsc przewidzianego na 25.

Po zamknięciu rekrutacji zostaną Państwo poinformowani o konieczności nadesłania pozostałych dokumentów: formularza zgłoszeniowego SIOP-11 i umowy o warunkach odpłatności SIOP-11.

W przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372);
 • Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  13  listopada  2015  r.  w  sprawie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

1.OPIS SZKOLENIA

Ukończenie szkolenia uprawnia do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej. Przewidziano 2 pięciodniowe zjazdy (poniedziałek-piątek), zjazdy rozdzielone są 2-tygodniową przerwą, przeznaczoną na naukę i napisanie pracy . Ostatniego dnia szkolenia odbędzie się egzamin końcowy w formie testu. Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dn. 22 lutego 2010 r.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego będzie napisanie i zaliczenie pracy projektowej.
Zajęcia będą prowadzone w obiektach SGSP, Warszawa ul. J. Słowackiego 52/54.

 

2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • aby zostać przyjętym należy wypełnić e-formularz zgłoszeniowy;
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejności zgłoszeń;
 • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w formularzu zgłoszeniowym należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.
 • ilość miejsc ograniczona (max. 25).
 • szkolenie zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się, co najmniej 20 osób. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. 

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów:

  • umowa o warunkach odpłatności za szkolenie inspektorów ochrony ppoż. – wypełniona elektronicznie, podpisana odręcznie, wydrukowana obustronnie, wysłana w dwóch egzemplarzach. Data  zawarcia  umowy  będzie  datą  podpisania  przez Rektora-Komendanta SGSP, dlatego prosimy nie wypełniać tego pola.
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, poświadczona za zgodność z oryginałem, (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy), kserokopia nie może być poświadczona przez zainteresowanego. Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw oraz dyplomów 
  • formularz zgłoszeniowy ( w załączniku)

 

4. TERMINY

 

SIOP-10

SIOP-11

I tydzień zjazdowy

30.09 – 4.10.2019 r.

4.11 – 8.11.2019 r.

II tydzień zjazdowy

21.10 – 25.10.2019 r.

25.11 – 29.11.2019 r.

Egzamin

25 października 2019 r.

29 listopada 2019 r.

 

5. OPŁATY

SIOP-10

 • Koszt szkolenia SIOP-10 wynosi 1720 zł (opłata zwolniona z podatku VAT).
 • Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 41 1600 1374 1845 2512 5000 0018

 SIOP-11

 • Koszt szkolenia SIOP-11 wynosi 1780 zł (opłata zwolniona z podatku VAT).
 • Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

6. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

Cena szkolenia obejmuję codzienne obiady dla każdego uczestnika podczas tygodni zjazdowych.
Noclegi we własnym zakresie.

7. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. J. Słowackiego 52/54

Obsługa administracyjna:

inż. Karolina Gad
tel. (22) 56-17-518
e-mail: kgad@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa         

z dopiskiem: Szkolenie SIOP-10

 

8. DOKUMENTY DO POBRANIA

Program szkolenia inspektorów ochrony ppoż.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Plan nauczania szkolenia inspektorów ppoż.

Umowa o warunkach odpłatności za szkolenie inspektorów ochrony ppoż. SIOP-11

Formularz zgłoszeniowy SIOP-11

Klauzula informacyjna

Plan zajęć SIOP-10 –  I tydzień szkolenia (26.09.2019 r.)

Plan zajęć SIOP-10 – II tydzień szkolenia