Szkolenie-Inspektorow-Ochrony-Przeciwpozarowej

Aktualizacja 21.07.2023 r. MK

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w Szkoleniu Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej.

 

 Szanowni Państwo,
kolejne szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowe w formie stacjonarnej rozpoczynamy w poniższych terminach:

SIOP-21

rozpoczęcie rekrutacji: od 19.06.2023 r. o godz. 10:00 (przez system IRK) DO 15.08.2023 r. (lub do wyczerpania miejsc)
rozpoczęcie zajęć: 04.09.2023 r.
I tydzień: 04.09-09.09.2023 r.
II tydzień: 25.09-29.09.2023 r.
zakończenie zajęć – egzamin: 29.09.2023 r.

 

Na końcu strony umieszczono terminarz kolejnych edycji szkolenia. Daty rekrutacji zostaną podane w późniejszym czasie.

 

Szkolenie zostanie zorganizowane na podstawie nowego Programu Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zatwierdzonego 24 maja 2021 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia będą odbywać się według przygotowanego i przesłanego uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia planu zajęć. Prosimy jednak o śledzenie strony internetowej, na której na bieżąco będziemy umieszczać informację dotyczące szkolenia. Szkolenie zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. 

KOSZT 

 

Koszt: 1850 zł  (opłata zwolniona z podatku VAT)

Termin płatności za szkolenie zostanie podany po rozpoczęciu rekrutacji.

Faktury proformy zostaną wysłane do osób, które zaznaczą w e-formularzu zgłoszeniowym, że potrzebują ww. faktury. Faktury będą przesyłane drogą mailową na adres podany w e-formularzu zgłoszeniowym.

Liczy się data zaksięgowania na koncie SGSP.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE NALEŻY REALIZOWAĆ NA KONTO, KTÓREGO NUMER ZNAJDUJE SIĘ W INDYWIDUALNYM KONCIE KANDYDATA W SYSTEMIE IRK W ZAKŁADCE „PŁATNOŚCI”.
Jest to indywidualny numer przypisany do kandydata, proszę nie wpłacać na wcześniej podawane numery konta.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057);
 • Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  13  listopada  2015  r.  w  sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

1.OPIS SZKOLENIA

Ukończenie szkolenia uprawnia do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Program realizowany będzie w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dn. 24 maja 2021 r.

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego zostaną przedstawione przed rozpoczęciem naboru.
Zajęcia będą prowadzone w obiektach SGSP, Warszawa ul. J. Słowackiego 52/54.

 

 2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • aby zostać przyjętym należy wypełnić e-formularz zgłoszeniowy;
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejności zgłoszeń;
 • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w formularzu zgłoszeniowym należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

 3.WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany będzie złożyć komplet dokumentów:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej – dokument należy wczytać do systemu IRK w sekcji „Wykształcenie” (oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu w siedzibie SGSP w wyznaczonym terminie),
   plik zawierający zeskanowany dokument potwierdzający wykształcenie należy wczytać do sytemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)).
  • formularz zgłoszeniowy wygenerowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) – własnoręcznie podpisany dokument należy wczytać do systemu IRK.
   

4. REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej dołączyła do grona uczelni wykorzystujących w procesie rekrutacji system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jest to narzędzie stworzone z myślą o przeprowadzeniu procesu rekrutacji w sposób przyjazny dla Ciebie. Zapisanie się na studia stało się możliwe niemalże bez konieczności wychodzenia
z domu – większość czynności związanych z tym procesem można wykonać przez Internet za pośrednictwem systemu IRK.

Proces złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego odbywa się w kilku prostych krokach:

1). utwórz indywidualne konto w systemie IRK,

2) uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,

3) wybierz interesujący Cię rodzaj studiów,

4) złóż zgłoszenie rekrutacyjne.

Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieściliśmy w IRK dla Ciebie.
Uwaga: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest przedstawienie do wglądu oryginału dokumentów potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia !


 4. TERMINY

   SIOP-20
I tydzień zajęć
12.06.2023 r. – 17.06.2023 r.
II tydzień zajęć
26.06.2023 r. – 30.06.2023 r.
Egzamin 30.06.2023 r.

5. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
01-629 Warszawa
ul. J. Słowackiego 52/54

Kierownik szkolenia:
mł. bryg.mgr inż. Wiktor Wąsik
tel. (22) 56-17-645
e-mail: wwasik@sgsp.edu.pl

Obsługa administracyjna:
mgr inż. Magdalena Kot

tel. (22) 56-17-518
e-mail: mkot@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, Dziekanat

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Referat Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa         

z dopiskiem: Szkolenie SIOP

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Program Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej z dn. 24.05.2021 r.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Plan nauczania szkolenia inspektorów ppoż.

Klauzula informacyjna

Regulamin innych form kształcenia

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Harmonogram szkoleń w roku akademickim 2023/2024

 

 
 
 

 

.