Szkolenie-Inspektorow-Ochrony-Przeciwpozarowej

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w Szkoleniu Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej.

08.10.2021 r.

 

SIOP-15

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 października 2021 r. będzie możliwa rejestracja na nowa edycje Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej (SIOP-15)
w formie stacjonarnej.
Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej (SIOP-15) odbędzie się w terminie od 15.11.2021r. do 10.12.2021r.
Na szkolenie można się będzie zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zamieszczony będzie pierwszego dnia rozpoczęcia naboru.
Po zakończeniu naboru wszystkie osoby, które się zgłosiły i zakwalifikowały na szkolenie, zostaną poinformowane mailowo o konieczności nadsyłania wymaganych dokumentów
oraz uiszczenia opłaty.

 

Szkolenie zostanie zorganizowane na podstawie nowego Programu Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zatwierdzonego 24 maja 2021 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Uprzejmie informujemy,iż na ten moment Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej planujemy zrealizować w formie stacjonarnej.  Zajęcia będą odbywać się według przygotowanego
i przesłanego uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia planu zajęć.Prosimy jednak o śledzenie strony internetowej, na której na bieżąco będziemy umieszczać informację dotyczące szkolenia.

Szkolenie zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. 

KOSZT 

Numer konta bankowego: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Koszt: 1850 zł – w cenie obiad (opłata zwolniona z podatku VAT)

Faktury proformy zostaną wysłane do osób, które zaznaczą w e-formularzu zgłoszeniowym, że potrzebują ww. faktury. Faktury będą przesyłane drogą mailową na adres podany w e-formularzu zgłoszeniowym.

Liczy się data zaksięgowania na koncie SGSP.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm);
 • Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  13  listopada  2015  r.  w  sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

1.OPIS SZKOLENIA

Ukończenie szkolenia uprawnia do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Program realizowany będzie w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dn. 24 maja 2021 r.

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego zostaną przedstawione przed rozpoczęciem naboru.
Zajęcia będą prowadzone w obiektach SGSP, Warszawa ul. J. Słowackiego 52/54.

 

 2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • aby zostać przyjętym należy wypełnić e-formularz zgłoszeniowy;
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejności zgłoszeń;
 • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w formularzu zgłoszeniowym należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

 3.WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany będzie złożyć komplet dokumentów:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, poświadczona za zgodność z oryginałem, (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy), kserokopia nie może być poświadczona przez zainteresowanego. Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw oraz dyplomów;
  • formularz zgłoszeniowy.

 4. TERMINY

   SIOP-15
I tydzień zajęć
15-20.11.2021 r.
II tydzień zajęć
06-10.12.2021 r.
Egzamin W TRAKCIE USTALANIA

5. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
01-629 Warszawa
ul. J. Słowackiego 52/54

Kierownik szkolenia:
st. kpt mgr inż. Wiktor Wąsik

tel. (22) 56-17-645
e-mail: wwasik@sgsp.edu.pl

Obsługa administracyjna:
inż. Aleksandra Rzeszutek

tel. (22) 56-17-518
e-mail: arzeszutek@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

Obsługa finansowo-księgowa
Aneta Laskowska
tel. (22) 56-17-672
e-mail: alaskowska@sgsp.edu.pl

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Referat Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa         

z dopiskiem: Szkolenie SIOP-15

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Program Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej z dn. 24.05.2021 r.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Plan nauczania szkolenia inspektorów ppoż.

Klauzula informacyjna

Regulamin innych form kształcenia

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Plan zajęć SIOP-14 – Korekta z dnia 05.10.2021 r.