Szkolenie-Inspektorow-Ochrony-Przeciwpozarowej

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej metodą stacjonarną

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej,  które  organizowane jest w formule stacjonarnej.

 

Szanowni Państwo,

nabór na listę podstawową „Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej” (SIOP-12) planowane jest w terminie: 30.03-24.04.2020 r.  został wyczerpany. Osoby zakwalifikowane na listę podstawową zobowiązani są do nadesłania wymaganych dokumentów z pkt.3.

Uruchomiliśmy nabór na listę rezerwową. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie e-formularza (kliknij tutaj) zgłoszeniowego. Wzory dokumentów rekrutacyjnych zostaną przekazane drogą elektroniczną na podany w e-formularzu adres mailowy w momencie zwolnienia się miejsca na liście podstawowej.

 

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  13  listopada  2015  r.  w  sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 

1.OPIS SZKOLENIA

Ukończenie szkolenia uprawnia do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej. Przewidziano 2 pięciodniowe zjazdy (poniedziałek-piątek), zjazdy rozdzielone są 2-tygodniową przerwą, przeznaczoną na naukę i napisanie pracy . Ostatniego dnia szkolenia odbędzie się egzamin końcowy w formie testu. Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dn. 22 lutego 2010 r.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego będzie napisanie i zaliczenie pracy projektowej.
Zajęcia będą prowadzone w obiektach SGSP, Warszawa ul. J. Słowackiego 52/54.

 

 

 2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • aby zostać przyjętym należy wypełnić e-formularz zgłoszeniowy;
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejności zgłoszeń;
 • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w formularzu zgłoszeniowym należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.
 • ilość miejsc ograniczona (max. 25).
 • szkolenie zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się, co najmniej 20 osób. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. 

 

 3.WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, poświadczona za zgodność z oryginałem, (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy), kserokopia nie może być poświadczona przez zainteresowanego. Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw oraz dyplomów 
  • formularz zgłoszeniowy ( pobierz )

 

 4. TERMINY

SIOP-12
I tydzień zjazdowy 30.03-3.04.2020 r.
II tydzień zjazdowy 20-24.04.2020 r.
Egzamin 24.04.2020 r.

 

5.OPŁATY

 • Koszt szkolenia SIOP-12 wynosi 1790 zł (opłata zwolniona z podatku VAT).
 • Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241
 • Tytuł przelewu: SIOP-12_imię_nazwisko

 

 

6. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

 • Cena szkolenia obejmuję codzienne obiady dla każdego uczestnika podczas tygodni zjazdowych.
 • Noclegi we własnym zakresie.

 

7.KONTAKT

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. J. Słowackiego 52/54

Kierownik szkolenia:
st. kpt mgr inż. Wiktor Wąsik

tel. (22) 56-17-645
e-mail: wwasik@sgsp.edu.pl

Obsługa administracyjna:
inż. Karolina Gad

tel. (22) 56-17-518
e-mail: kgad@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

Obsługa finansowo-księgowa:
st. ogn. Katarzyna Markiewicz
tel. (22)56-17-586
e-mail: kmarkiewicz@sgsp.edu.pl

 

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Referat Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa         
z dopiskiem: Szkolenie SIOP-12

 

8. DOKUMENTY DO POBRANIA

Program szkolenia inspektorów ochrony ppoż.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Plan nauczania szkolenia inspektorów ppoż.

Formularz zgłoszeniowy SIOP-12

Klauzula informacyjna

Regulamin innych form kształcenia

Plan zajęć SIOP-12 –  I tydzień szkolenia

Plan zajęć SIOP-12 – II tydzień szkolenia

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej