Szkolenie-Inspektorow-Ochrony-Przeciwpozarowej

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej metodą stacjonarną

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej,  które  organizowane jest w formule stacjonarnej.

Szanowni Państwo,

limit miejsc na listę podstawową na Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej  metodą stacjonarną, planowane w terminie 30.09-25.10.2019 r. został wyczerpany.

Rozpoczęliśmy nabór na listę rezerwową. Nabór potrwa do 16 sierpnia 2019 r., lub do wyczerpania limitu miejsc określonego na 5, jeżeli nastąpi szybciej.

Prosimy o zarejestrowanie się na Szkolenie poprzez e-formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj) i staranne wypełnianie formularza.

Uaktywnione zostały formularze: zgłoszeniowy SIOP-10 i umowa o warunkach odpłatności SIOP-10.

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);
 • Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  13  listopada  2015  r.  w  sprawie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

1.OPIS SZKOLENIA

Ukończenie szkolenia uprawnia do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej. Przewidziano 2 pięciodniowe zjazdy (poniedziałek-piątek), zjazdy rozdzielone są 2-tygodniową przerwą, przeznaczoną na naukę i napisanie pracy . Ostatniego dnia szkolenia odbędzie się egzamin końcowy w formie testu. Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dn. 22 lutego 2010 r.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego będzie napisanie i zaliczenie pracy projektowej.
Zajęcia będą prowadzone w obiektach SGSP, Warszawa ul. J. Słowackiego 52/54.

 

2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • aby zostać przyjętym należy wypełnić e-formularz zgłoszeniowy;
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejności zgłoszeń;
 • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w formularzu zgłoszeniowym należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.
 • ilość miejsc ograniczona (max. 25).
 • szkolenie zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się, co najmniej 20 osób. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. 

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów:

  • umowa o warunkach odpłatności za szkolenie inspektorów ochrony ppoż. – wypełniona elektronicznie, podpisana odręcznie, wydrukowana obustronnie, wysłana w dwóch egzemplarzach. Data  zawarcia  umowy  będzie  datą  podpisania  przez Rektora-Komendanta SGSP, dlatego prosimy nie wypełniać tego pola.
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, poświadczona za zgodność z oryginałem, (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy), kserokopia nie może być poświadczona przez zainteresowanego. Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw oraz dyplomów 
  • formularz zgłoszeniowy ( w załączniku)

 

4. TERMIN

I tydzień zjazdowy

30.09 – 4.10.2019 r.

II tydzień zjazdowy

21 – 25.10.2019 r.

Egzamin

25 października 2019 r.

5. OPŁATY

 • Koszt szkolenia wynosi 1720 zł (opłata zwolniona z podatku VAT).
 • Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 41 1600 1374 1845 2512 5000 0018.

 

6. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

Cena szkolenia obejmuję codzienne obiady dla każdego uczestnika podczas tygodni zjazdowych.
Noclegi we własnym zakresie.

7. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. J. Słowackiego 52/54

Obsługa administracyjna:

Karolina Gad
tel. (22) 56-17-518
e-mail: kgad@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa         

z dopiskiem: Szkolenie SIOP-9

 

8. DOKUMENTY DO POBRANIA

Program szkolenia inspektorów ochrony ppoż.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Plan nauczania szkolenia inspektorów ppoż.

Umowa o warunkach odpłatności za szkolenie inspektorów ochrony ppoż. SIOP-10

Formularz zgłoszeniowy SIOP-10

Plan zajęć –  I tydzień szkolenia

Plan zajęć – II tydzień szkolenia