Szkolenie-aktualizujace-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej  

Szanowni Państwo,

limit miejsc na listę podstawową oraz rezerwową „Szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej” (SIOPa-14) w terminie pomiędzy 17-19 lutego 2020 r. został wyczerpany.

Kolejna edycja szkolenia aktualizującego (SIOPa-15) planowana jest w terminie: 20.05-22.05.2020 r. Formularz na szkolenie zostanie aktywowany na przełomie lutego/marca.

Przypominamy o konieczności nadesłania formularza zgłoszeniowego SIOPa-14.

1. OPIS SZKOLENIA

        Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności  z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.). Szkolenie realizuje program „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – szkolenie aktualizujące” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 28 sierpnia 2012 r. ze zm.

W związku z wprowadzeniem nowelizacji w programie szkolenia (zgodnie z ustępem 2 art.19 ustawy deregulacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów) specjaliści ochrony przeciwpożarowej po utracie ważności posiadanego zaświadczenia, nabywają uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia i w tym okresie powinni ukończyć szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

        Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej. Przewidziano 1 zjazd trzydniowy zakończony egzaminem w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach. Zajęcia będą prowadzone w SGSP.

       Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

2. TERMIN SZKOLENIA

  Planowany termin szkolenia SIOPa-14: pomiędzy 17-19 lutego 2020 r.*

3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

  • Od uczestników szkolenia wymaga się przedłożenie kserokopii ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, specjalistów ochrony przeciwpożarowej, aktualnego do końca trwania szkolenia.
  • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Ilość miejsc ograniczona (max. 25 osób). W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest :

  • wypełnić starannie e-formularz zgłoszeniowy.

Po informacji o realizacji szkolenia, kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu następujących dokumentów w wersji papierowej (wzory dokumentów zostaną przesłane mailem, na adres podany w e-formularzu):

  • formularza zgłoszeniowego;
  • poświadczonej kserokopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów/ specjalistów/ aktualizującego ochrony przeciwpożarowej (kserokopia nie może być poświadczona przez zainteresowanego, poświadczenie notarialne bądź w kadrach zakładu pracy). Prosimy nie przesyłać oryginałów zaświadczeń.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa

ul. Słowackiego 52/54

z dopiskiem: „Szkolenie inspektorów ochrony ppoż.- aktualizujące SIOPa-14” lub składać w Kancelarii Ogólnej SGSP.

5. OPŁATY

Koszt szkolenia wynosi 960,00 zł (opłata zwolniona z podatku VAT).

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Termin płatności – 12 lutego 2020 r.

6. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

Cena szkolenia obejmuję codzienny catering.

Noclegi we własnym zakresie.

7. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

Kierownik szkolenia:
bryg. mgr inż. Jarosław Boczarski
tel. (22) 56-17-706
e-mail: jboczarski@sgsp.edu.pl

Obsługa administracyjna:
inż. Karolina Gad
tel. (22) 56-17-518
e-mail: kgad@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

Obsługa finansowo-księgowa:
st. ogn. Katarzyna Markiewicz
tel. (22)56-17-586
e-mail: kmarkiewicz@sgsp.edu.pl

 

8. DOKUMENTY DO POBRANIA

Program szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej (aktualizacja) – tekst ujednolicony po zmianach w 2015 r.

Pismo z KG

Ustawa deregulacyjna pdf.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Formularz zgłoszeniowy SIOPa-14

REGULAMIN INNYCH FORM KSZTAŁCENIA

Klauzula informacyjna

Plan zajęć SIOPa-14