Szkolenie-aktualizujace-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej  

Szanowni Państwo,
Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej SIOPa-13 zakończyło się.

W drugim tygodniu października podamy terminarz na kolejne Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPa-14).

 

1. OPIS SZKOLENIA

        Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności  z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372). Szkolenie realizuje program „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – szkolenie aktualizujące” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 28 sierpnia 2012 r. ze zm.

W związku z wprowadzeniem nowelizacji w programie szkolenia (zgodnie z ustępem 2 art.19 ustawy deregulacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów) specjaliści ochrony przeciwpożarowej po utracie ważności posiadanego zaświadczenia, nabywają uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia i w tym okresie powinni ukończyć szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

        Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej. Przewidziano 1 zjazd trzydniowy zakończony egzaminem w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach. Zajęcia będą prowadzone w SGSP.

       Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

2. TERMIN SZKOLENIA

  Termin kolejnego szkolenia zostanie podany w II tygodniu października

3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

  • Od uczestników szkolenia wymaga się przedłożenie kserokopii ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, specjalistów ochrony przeciwpożarowej, aktualnego do końca trwania szkolenia.
  • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Ilość miejsc ograniczona (max. 25 osób). W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest :

  • wypełnić starannie e-formularz zgłoszeniowy.

Po informacji o realizacji szkolenia, kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu następujących dokumentów w wersji papierowej (wzory dokumentów zostaną przesłane mailem, na adres podany w e-formularzu):

  • formularza zgłoszeniowego,
  • umowy o warunkach odpłatności za szkolenie; umowa wypełniona elektronicznie (podpisana odręcznie) wydrukowana dwustronnie. Data zawarcia umowy będzie datą podpisania umowy przez Rektora-Komendanta SGSP, dlatego prosimy nie wypełniać tego pola. 
  • poświadczonej kserokopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów/ specjalistów/ aktualizującego ochrony przeciwpożarowej (kserokopia nie może być poświadczona przez zainteresowanego, poświadczenie notarialne bądź w kadrach zakładu pracy). Prosimy nie przesyłać oryginałów zaświadczeń.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa

ul. Słowackiego 52/54

z dopiskiem: „Szkolenie inspektorów ochrony ppoż.- aktualizujące SIOPa-14” lub składać w Kancelarii Ogólnej SGSP.

5. OPŁATY

Koszt szkolenia wynosi 960,00 zł (opłata zwolniona z podatku VAT).

Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

6. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

Cena szkolenia obejmuję codzienny catering.

Noclegi we własnym zakresie.

7. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

Obsługa administracyjna:
inż. Karolina Gad
tel. (22) 56-17-518
e-mail: kgad@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

 

8. DOKUMENTY DO POBRANIA

Program szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej (aktualizacja) – tekst ujednolicony po zmianach w 2015 r.

Pismo z KG

Ustawa deregulacyjna pdf.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Umowa o warunkach odpłatności SIOPa-14

Formularz zgłoszeniowy SIOPa-14

Klauzula informacyjna

Plan zajęć SIOPa-14