Zastosowanie dronów w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym

 

                                                                                                                                      

Szkolenie odbyło się w dniach 25-26 października 2022 r.

 

 

DLACZEGO SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ?

Szkoła Główna Służby Pożarniczej dysponuje nie tylko wysokokwalifikowaną kadrą ponad 20 pilotów BSP (naukowców, funkcjonariuszy, instruktorów), ale także niezbędną infrastrukturą dydaktyczną i sprzętem oraz poligonami szkoleniowymi. Program szkolenia został przygotowany w oparciu o: doświadczenie kadry w krajowych i zagranicznych lotach, najnowsze wyniki projektów naukowo-badawczych, najlepsze praktyki wypracowane podczas realnych działań ratowniczo-gaśniczych. SGSP jest odpowiednio trzecim i drugim w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, uznanym przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ośrodkiem szkolenia (nr w wykazie S161) i egzaminowania (nr w wykazie E177) pilotów bezzałogowych statków powietrznych.

 

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia specjalistycznego pn. „Zastosowanie dronów w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym” jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych, doskonalenie umiejętności i techniki pilotażu podczas różnych scenariuszy zdarzeń z obszaru ratownictwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pilotów posiadających uprawnienia co najmniej NSTS-01 (VLOS < 4 kg):

  • pracowników i strażaków jednostek Państwowej Straży Pożarnej,
  • pracowników służb i jednostek podległych MSWiA i MON,

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej w formie e-learningowej i stacjonarnej.
Program szkolenia obejmuje 28 godzin zajęć dydaktycznych i trwa 2 dni. Zajęcia są prowadzone w obiektach należących do SGSP. 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Podstawowym kryterium jest wystawienie przez pracodawcę skierowania na szkolenie specjalistyczne. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie zobowiązani są do pobrania odpowiedniego formularza zgłoszeniowego oraz skierowania i przesłania podpisanych dokumentów na adres e-mailowy: arzeszutek@sgsp.edu.pl


OPŁATY

Koszt szkolenia wynosi 1100 zł brutto.
Płatności za szkolenie  należy dokonać na konto :  43 1600 1071 1845 2512 5000 0241  z dopiskiem „szkolenie DRONY”
Wpłacona kwota za szkolenie nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności na szkoleniu lub rezygnacji po rozpoczęciu szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

KONTAKT
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24