Zastosowanie dronów w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym

 

                                                                                                                                       REKRUTACJA TRWA !

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 października 2022 r.

Wymagane jest skierowanie od pracodawcy. Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

DLACZEGO SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ?

Szkoła Główna Służby Pożarniczej dysponuje nie tylko wysokokwalifikowaną kadrą ponad 20 pilotów BSP (naukowców, funkcjonariuszy, instruktorów), ale także niezbędną infrastrukturą dydaktyczną i sprzętem oraz poligonami szkoleniowymi. Program szkolenia został przygotowany w oparciu o: doświadczenie kadry w krajowych i zagranicznych lotach, najnowsze wyniki projektów naukowo-badawczych, najlepsze praktyki wypracowane podczas realnych działań ratowniczo-gaśniczych. SGSP jest także jedynym w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, uznanym przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ośrodkiem szkolenia (nr w wykazie S161) i egzaminowania (nr w wykazie E177) pilotów bezzałogowych statków powietrznych.

 

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia specjalistycznego pn. „Zastosowanie dronów w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym” jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pilotów Bezzałogowych Statków Powietrznych, doskonalenie umiejętności i techniki pilotażu podczas różnych scenariuszy zdarzeń z obszaru ratownictwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pilotów posiadających uprawnienia co najmniej NSTS-01 (VLOS < 4 kg):

  • pracowników i strażaków jednostek Państwowej Straży Pożarnej,
  • pracowników służb i jednostek podległych MSWiA i MON,

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej w formie e-learningowej i stacjonarnej.
Program szkolenia obejmuje 28 godzin zajęć dydaktycznych i trwa 2 dni. Zajęcia są prowadzone w obiektach należących do SGSP. 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Podstawowym kryterium jest wystawienie przez pracodawcę skierowania na szkolenie specjalistyczne. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie zobowiązani są do pobrania odpowiedniego formularza zgłoszeniowego oraz skierowania i przesłania podpisanych dokumentów na adres e-mailowy: arzeszutek@sgsp.edu.pl


OPŁATY

Koszt szkolenia wynosi 1100 zł brutto.
Płatności za szkolenie  należy dokonać na konto :  43 1600 1071 1845 2512 5000 0241  z dopiskiem „szkolenie DRONY”
Wpłacona kwota za szkolenie nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności na szkoleniu lub rezygnacji po rozpoczęciu szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

KONTAKT
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Obsługa administracyjna:
inż. Aleksandra Rzeszutek
tel. (22) 56-17-518
e-mail: arzeszutek@sgsp.edu.pl
SGSP, Obiekt 02 parter, pok. 113