Dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.

SZKOLENIE PUNKTOWANE DLA RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ.

LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY !!!

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 marca 2023 r. (pismo BPZ-III-1436.2.2023.2) Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie została wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych:

 

„AKTUALNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” (3 pkt.)

które odbędzie się 19 kwietnia 2023 r.

UWAGA! W szkoleniu  mogą wziąć udział również osoby niebędące rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż.
Osoby te otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu bez liczby punktów.

 

 

Na przedmiotowe szkolenie, który tym razem organizowane jest w formie ogólnopolskiej konferencji, może zapisać się każda osoba, której bliskie są najnowsze zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego. Naszymi prelegentami są najlepsi specjaliści w branży z Komendy Głównej PSP, SGSP oraz CNBOP-PIB. Wygłoszone prelekcje będą stanowić cenne źródło aktualnej wiedzy technicznej z najtrudniejszych obszarów bezpieczeństwa pożarowego. Zachęcamy do uczestnictwa!

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu aktualnych problemów ochrony przeciwpożarowej. Na szkoleniu podejmowana będzie najbardziej aktualna tematyka z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, w tym najtrudniejsze jej przypadki, które nie posiadają jednoznacznej odpowiedzi w obowiązujących przepisach. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zajmują się szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową.

DO UCZESTNICTWA ZAPRASZAMY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Pracowników i funkcjonariuszy PSP z wydziałów prewencji komend PSP
 • Architektów
 • Projektantów wszystkich specjalności
 • Projektantów urządzeń przeciwpożarowych
 • Kierowników budowy
 • Inspektorów nadzoru budowlanego
 • Pracowników wydziałów inwestycji
 • Inżynierów budowy
 • Rzeczoznawców budowlanych
 • Właścicieli firm z branży ppoż.
 • Pracowników firm z branży ppoż.
 • Wszystkie osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Najwyższej klasy specjaliści i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z Komendy Głównej PSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego będą przedstawiać między innymi następujące zagadnienia:

 • Prawo budowlane w kontekście działalności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Rozwiązania zamienne w ochronie przeciwpożarowej
 • Współpraca instalacji tryskaczowej i wentylacji pożarowej
 • Aktualne problemy w zakresie certyfikacji i dopuszczania wyrobów wykorzystywanych do celów ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych
 • Wymagane odległości budynków od obiektów niebędących budynkami z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
 • Problematyka uzgadniania projektów stałych urządzeń gaśniczych gazowych
 • Metodyka szacowania czasów interwencji jednostek PSP w kontekście wytycznych dot. projektowania urządzeń przeciwpożarowych

HARMONOGRAM SZKOLENIA (do pobrania).

 

WYKŁADOWCY

bryg. mgr inż. Ernest ZIĘBACZEWSKI

 • Dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 bryg. mgr inż. Rafał SZCZYPTA

 • Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

bryg. dr inż. Paweł JANIK

 • Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 bryg. dr inż. Przemysław KUBICA

 • Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami projektowania i eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych.
 • Reprezentant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – Komitet Techniczny nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych.
 • Wykonawca projektów badawczych w zakresie parametrów technicznych urządzeń przeciwpożarowych.
 • Autor licznych publikacji z zakresu stałych urządzeń gaśniczych oraz urządzeń do wykrywania pożaru.

bryg. dr inż. Mariusz PECIO

 • Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Kierownik i wykonawca projektów badawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, krajowych
  i międzynarodowych.
 • Autor wielu publikacji i referatów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budownictwie.
 • Autor i współautor licznych projektów urządzeń przeciwpożarowych, opinii, ekspertyz i innych opracowań dotyczących inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

inż. Jacek PODYMA

 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Inżynier budownictwa w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku Inżynieria Pożarowa Budynków.
 • Prelegent i ekspert podczas licznych konferencji i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 • Autor wielu ekspertyz i analiz inżynierskich dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych i budowli.
 • Autor publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym kursu “Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego od podstaw” i portalu „Platforma Aplikacji Przeciwpożarowych” PAP24.PL.

bryg. dr inż. Tomasz KLIMCZAK

 • Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Członek Komitetu Technicznego nr 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 • Członek Komitetu Technicznego nr 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 • Członek Podkomitetu Technicznego (PK) nr 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła w Komitecie Technicznym nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 • Projektant systemów sygnalizacji pożarowej i stałych urządzeń gaśniczych gazowych od ponad 15 lat.
 • Autor licznych publikacji naukowych dotyczących tematyki niezawodności systemów sygnalizacji pożarowej i szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.
 • Współautor monografii pt. „Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej obiektów transportowych” wydawnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

dr inż. Paweł SULIK 

 • Wykładowca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Absolwent Politechniki Lubelskiej, Wydziału Budownictwa, na kierunku Konstrukcje Inżynierskie i Budowlane;
 • Od 20 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z weryfikacją konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe;
 • Członek Komitetów Technicznych PKN 102 i 232;
 • Autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji.

 kpt. mgr inż. Łukasz KUZIORA

 • Wykładowca w Zakładzie Kierowania Działaniami Ratowniczymi i Łączności.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Ekspert zespołu komisji gospodarczej ONZ odpowiedzialnego za przygotowanie wytycznych projektowych w zakresie retencjonowania wód pogaśniczych “Safety Guidelines and Good Practices
  for the Management and Retention of Firefighting Water: General Recommendations”.
 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie MOBNET (Mobile network for people’s locations in natural and man-made disasters) realizowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.
 • Wykonawca w projekcie „Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych” w ramach 9 konkursu z zakresu bezpieczeństwa i obronności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  nr DOB-BIO9/18/01/2018.
 • Autor publikacji i referatów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Autor i współautor licznych opinii, ekspertyz i innych opracowań dotyczących inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

 Opiekun  merytoryczny szkolenia:

bryg. dr inż. Tomasz Klimczak
e-mail: tklimczak@sgsp.edu.pl
tel. 22-56-17-644

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

Szkolenie będzie trwało 1 dzień. Na czas szkolenia zapewniamy bufet kawowy oraz obiad.

Uczestnicy szkolenia (będący rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż.) po zdaniu testu sprawdzającego i zakończeniu szkolenia, otrzymają zaświadczenie – zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1963).

Pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia (bez punktów).

REKRUTACJA KANDYDATÓW  odbywa  się  na  zasadzie kolejności zgłoszeń. Zapis będzie potwierdzony mailową  informacją zwrotną o zakwalifikowaniu.

Rozpoczęcie zapisów na szkolenia 29 marca 2023 r. -> ZAKOŃCZONE !

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie zobowiązani są do pobrania odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres mailowy: arzeszutek@sgsp.edu.pl

 • Formularz zgłoszeniowy
 • oraz przesłanie na powyższy adres mailowy potwierdzenia wpłaty za szkolenie (opłata za szkolenie powinna wpłynąć najpóźniej do 18 kwietnia 2023 r.).

KOSZT SZKOLENIA WYNOSI :  

 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż – 900 zł
 • Pozostali uczestnicy – 500 zł 

Faktury proformy zostaną wysłane do osób, które zaznaczą w e-formularzu zgłoszeniowym, że potrzebują ww. faktury. Faktury będą przesyłane drogą mailową na adres podany w e-formularzu zgłoszeniowym.

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE Z DOPISKIEM „szkolenie (nazwa)-RZECZ-2023” NALEŻY REALIZOWAĆ NA KONTO :  43 1600 1071 1845 2512 5000 0241   
Wpłacona kwota za szkolenie nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności na szkoleniu lub rezygnacji po rozpoczęciu szkolenia.

ZAKWATEROWANIE/WYŻYWIENIE/PARKING

SGSP w trakcie szkolenia zapewnia bufet kawowy oraz obiad.
SGSP na czas szkolenia nie zapewnia noclegu. Informacje związane z parkingiem zostaną przekazane w terminie późniejszym.

KONTAKT
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Obsługa administracyjna: