Dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.

SZKOLENIA PUNKTOWANE DLA RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ.

 

 

UWAGA! w  szkoleniach  mogą wziąć udział również osoby niebędące rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż.
Osoby te otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu bez liczby punktów.

 

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 lipca 2022 r. (pismo BPZ-III-1436.3.3.2022 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie została wyznaczona do przeprowadzenia szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (osób, które posiadają już uprawnienia):

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba przypisanych punktów za szkolenie

1

Analiza i ocena projektów Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP)

3

2

Problematyka budynków PM w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej

3

3

Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych

2


SZKOLENIE 1

Analiza i ocena projektów Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP)

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu weryfikacji dokumentacji projektowej SSP, w tym:

 • wskazanie podstawowych parametrów projektowych, decydujących o prawidłowości działania systemu,
 • porównanie wymagań z uwzględnieniem najczęściej stosowanych standardów projektowania w tym utrwalenie zmian, obowiązujących od września 2020 r.,
 • omówienie elementów projektu, które rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych powinien ocenić i zweryfikować, uzgadniając projekt urządzenia przeciwpożarowego.
 • wskazanie najczęstszych błędów popełnianych przez projektantów SSP.

 

WYKŁADOWCY

st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski

 • Dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

st. bryg. dr inż. Przemysław Kubica

 • Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami projektowania i eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych.
 • Reprezentant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – Komitet Techniczny nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych.
 • Wykonawca projektów badawczych w zakresie parametrów technicznych urządzeń przeciwpożarowych.
 • Autor licznych publikacji z zakresu stałych urządzeń gaśniczych oraz urządzeń do wykrywania pożaru.

 bryg. dr inż. Tomasz Klimczak  

 • Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Członek Komitetu Technicznego nr 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 • Członek Komitetu Technicznego nr 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 • Członek Podkomitetu Technicznego (PK) nr 1 ds. Systemów Kontroli Rozprzestrzeniania Dymu i Ciepła w Komitecie Technicznym nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 • Projektant systemów sygnalizacji pożarowej i stałych urządzeń gaśniczych gazowych od ponad 15 lat.
 • Autor licznych publikacji naukowych dotyczących tematyki niezawodności systemów sygnalizacji pożarowej i szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.
 • Współautor monografii pt. „Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej obiektów transportowych” wydawnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

mgr inż. Tomasz Wdowiak  

 • Kierownik Pracowni Technicznych Systemów Zabezpieczeń.
 • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Doświadczony wykładowca na licznych kursach i szkoleniach z zakresu Systemów Sygnalizacji Pożarowej.
 • Projektant Systemów Sygnalizacji Pożarowej.
 • Autor licznych publikacji z zakresu Systemów Sygnalizacji Pożarowej.
 • Prelegent na konferencjach technicznych i sympozjach branżowych.

 Opiekun  merytoryczny szkolenia:
st. bryg. dr inż. Przemysław Kubica
tel. (22) 56 17 689
e-mail: pkubica@sgsp.edu.pl
SGSP, obiekt 01, bud. B, pok. 317B

 

SZKOLENIE 2

Problematyka budynków PM w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej

 

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z aktualną wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu wymagań techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych dla budynków typu PM. Szkolenie obejmie typowe niezgodności oraz rozwiązania zamienne w tego typu budynkach, problematykę regałów z antresolami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz studium przypadku dla spalarni odpadów komunalnych. Dodatkowo przedstawione zostaną perspektywy zmian dla wymagań obowiązujących przepisów w zakresie budynków będących przedmiotem szkolenia.

WYKŁADOWCY

st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. SGSP  

 • Pracownik Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • Uznany ekspert w dziedzinie modelowania pożarów i nowoczesnych metod obliczeniowych wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej.
 • Autor licznych publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budownictwie.

st. kpt. mgr inż. Łukasz Kuziora  

 • Pracownik Zakładu Kierowania Działaniami Ratowniczymi i Łączności w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Autor licznych publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budownictwie.

bryg. mgr inż. Krzysztof Łącki  

 • Pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Autor licznych publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budownictwie.

 st. bryg. dr inż. Mariusz Pecio  

 • Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Autor licznych publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budownictwie.

st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski

 • Dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP.
 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Opiekun  merytoryczny szkolenia:
st. bryg. dr inż. Mariusz Pecio
tel. (22)56 17 710
e-mail: mpecio@sgsp.edu.pl
SGSP, obiekt 01, bud. B, pok. 210

SZKOLENIE 3

Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych. W ramach szkolenia słuchacze zostaną zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi i techniczno-budowlanymi w zakresie konstrukcji drewnianych, w tym w zakresie rozprzestrzeniania ognia, reakcji na ogień i odporności ogniowej. Dodatkowo słuchaczom zostaną przekazane informacje z zakresu szacowania odporności ogniowej wybranych drewnianych elementów budowlanych oraz przedstawione zostaną metody wykorzystywane w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w zakresie analiz numerycznych przydatnych do określania odporności ogniowej. Dodatkowo omówiony zostanie aktualny stan wiedzy w zakresie nowelizacji prEN 1995-1-2:2021 z zakresie projektowania konstrukcji drewnianych na warunki pożarowe.

Wykładowcy:

dr inż. Paweł Sulik  

 • Wykładowca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Absolwent Politechniki Lubelskiej, Wydziału Budownictwa, na kierunku Konstrukcje Inżynierskie i Budowlane; 
 • Od 20 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z weryfikacją konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe;
 • Członek Komitetów Technicznych PKN 102 i 232;
 • Autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji.

Opiekun  merytoryczny szkolenia:
bryg. dr inż. Tomasz Drzymała
tel. (22)56 17 610/613
e-mail: tdrzymala@sgsp.edu.pl
SGSP, obiekt 01, bud. C, pok. 302

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Szkolenia organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej w formie stacjonarnej. Szkolenia będą trwały 1 dzień. Na czas szkolenia zapewniamy bufet kawowy.

Uczestnicy szkolenia po zdaniu testu sprawdzającego i zakończeniu szkolenia, otrzymają zaświadczenie – zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1963).

Termin szkolenia 1 –  27 października 2022 r. (data może ulec zmianie)
Harmonogram szkolenia

Termin szkolenia 2 22 listopada 2022 r. (data może ulec zmianie)
Harmonogram szkolenia

Termin szkolenia 3 – 20 grudnia 2022 r (data może ulec zmianie)
Harmonogram szkolenia


WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

Rekrutacja  kandydatów odbywa  się  na  zasadzie kolejności zgłoszeń. Zapis będzie potwierdzony mailową  informacją zwrotną o zakwalifikowaniu.

Rozpoczęcie zapisów na szkolenia 12 września 2022 r. 

 

WYMAGANE  DOKUMENTY

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie zobowiązani są do pobrania odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres mailowy: arzeszutek@sgsp.edu.pl

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA 

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym.  Warunkiem dopuszczenia uczestnika Szkolenia do sprawdzianu testowego jest obecność na zajęciach programowych.

OPŁATY

Koszt szkolenia wynosi :    
Szkolenie 1. Analiza i ocena projektów Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) (październik) 900 zł/os.
Szkolenie 2. Problematyka budynków PM w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (listopad) 900 zł/os.
Szkolenie 3. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji drewnianych (grudzień) 790 zł/os.

Faktury proformy zostaną wysłane do osób, które zaznaczą w e-formularzu zgłoszeniowym, że potrzebują ww. faktury. Faktury będą przesyłane drogą mailową na adres podany w e-formularzu zgłoszeniowym.

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE Z DOPISKIEM „szkolenie (nazwa)-RZECZ-2022” NALEŻY REALIZOWAĆ NA KONTO :  43 1600 1071 1845 2512 5000 0241   
Wpłacona kwota za szkolenie nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności na szkoleniu lub rezygnacji po rozpoczęciu szkolenia.

ZAKWATEROWANIE/WYŻYWIENIE/PARKING

SGSP w trakcie szkolenia zapewnia bufet kawowy. Na miejscu jest możliwość skorzystania odpłatnie z bufetu komercyjnego (obiady) „Szwajcarka”.
SGSP na czas szkoleń nie zapewnia noclegu ani parkingu.

KONTAKT
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa,
ul. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Obsługa administracyjna:
inż. Aleksandra Rzeszutek
tel. (22) 56-17-518/523
e-mail: arzeszutek@sgsp.edu.pl
SGSP, Obiekt 02 parter, pok. 113