Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  1.linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika, z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
 • nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang,
 • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron,
 • pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy.
 • 2. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • 3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów dla osób niepełnosprawnych.
  4. na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  5. strona posiada wtyczkę dla niepełnosprawnych, która umożliwia: powiększenie tekstu, pomniejszenie tekstu, dostosowanie skali szarości, ustawienie kontrastu, podświetlenie tła, podkreślenie linków, ustawienia czcionki.
  6. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Wyłączenia

 • Niezgodności wymienione w pkt. 3-4 deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szymon Siedlecki.
 • E-mail: ssiedlecki@sgsp.edu.pl
 • Telefon: (22) 56 17 566

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Adres: ul. Słowackiego 52/54
 • E-mail: sgsp@sgsp.edu.pl
 • Telefon: (22) 56 17 332

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:- dostęp do wejść do obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: Obiekt 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowany przy ul. J. Słowackiego 52/54 – wejście od str. ul. J. Słowackiego przez biuro przepustek obiektu 01. Obiekt 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowany przy ul. H. Siemiradzkiego 2 – wejście od str. ul. H. Siemiradzkiego przez biuro przepustek obiektu 02. Wszystkie przejścia na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie są objęte Systemem Kontroli Dostępu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

– budynek A – sala gimnastyczna – dostęp wejściem z zewnątrz od strony placu wewnętrznego. Budynek B – dostęp do sal dydaktycznych „R” i „Z” znajdujących się na parterze budynku. Pozostałe kondygnacje niedostępne. budynek C, parter – w holu wejściowym zamontowana jest platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach umożliwiająca dostęp do pomieszczeń sanitarnych, sal wykładowych („T”, „W”) oraz pokoi wykładowców na parterze budynku. Pozostałe kondygnacje niedostępne. Budynek D – garaże i pomieszczenia jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz rejony zakwaterowania kompanii – niedostępne. Budynek E – pomieszczenia kuchni, stołówka, świetlica – niedostępne. Budynek F – na zewnątrz budynku zamontowana jest platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach, umożliwiająca dostęp do sal wykładowych i pomieszczeń wykładowców na parterze. Wewnątrz budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostęp do pomieszczeń na pozostałych kondygnacjach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

– na terenie obiektu 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. J. Słowackiego 52/54 zamontowane są dwie platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach. Na terenie obiektu 02 szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. H. Siemiradzkiego 2 zamontowane są trzy platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach umożliwiające dostęp do pomieszczeń w budynku B.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

– na terenie obiektu 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. H. Siemiradzkiego 2, na parkingu wewnętrznym nr 2, znajduje się jedno miejsce do parkowania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

– osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem przyznano prawo wstępu do budynków i ich otoczenia.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

– brak takiej możliwości.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.