Warunki uczestnictwa studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w programie ERASMUS+

W ramach programu ERASMUS+ student może wyjechać na studia wyłącznie do uczelni, z którą Szkoła Główna Służby Pożarniczej podpisała umowę bilateralną przewidującą wymianę studentów. Lista tych uczelni jest zamieszczona na stronie internetowej SGSP poświęconej programowi ERASMUS. Do podstawowych kryteriów kwalifikacji kandydatów należą wyniki w nauce oraz dobra znajomość języka studiów, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni partnerskiej.

Warunki uczestnictwa studenta SGSP w programie ERASMUS+

1. Student, który chciałby zostać zakwalifikowany na wyjazd na część studiów w programie ERASMUS+ musi spełniać następujące kryteria:

 • Być obywatelem kraju uprawnionego do udziału w programie ERASMUS+ lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium kraju uczestniczącego w programie ERASMUS+.
 • Być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów I lub II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego lub Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • Być (w momencie kwalifikacji) studentem co najmniej trzeciego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru studiów II stopnia.
 • Nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.
 • Nie może mieć zaległości finansowych wobec SGSP oraz zaliczyć wszystkie przedmioty wymagane w programie studiów z okresu nauki poprzedzającego okres wyjazdu (stypendium).
 • W programie Erasmus+ możliwe jest korzystanie z finansowania wyjazdów na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz.
  Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (inżynierskich, magisterskich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące).
  Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów inżynierskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia inżynierskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia magisterskie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.
 • Terminowo wypełnić i złożyć wymagane dokumenty.

2. Szczegółowe zasady kierowania za granicę studentów SGSP w sprawach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, w szczególności kryteria kwalifikacji, określa Uchwała Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dn. 28.04.2011 r. 

3. Zgodnie z treścią pisma nr BS-I-0754/18-4/11 z dnia 29.03.2011, skierowanym z Biura Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do Rektora Komendanta SGSP, studenci wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, pozostający w służbie kandydackiej, nie mają możliwości uczestnictwa w programie ERASMUS, z uwagi na brak podstaw prawnych do oddelegowania ich za granicę w celach kontynuowania nauki.

4. Nabór studentów, kandydatów do uczestnictwa w programie ERASMUS+, odbywa się dwa razy do roku. Terminy za każdym razem są ogłaszane na stronie internetowej SGSP, w zakładce poświęconej programowi ERASMUS. Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, pierwszy termin składania dokumentów – na wyjazdy na studia na semestr zimowy lub semestr letni następnego roku akademickiego – upływa z końcem kwietnia, zaś drugi termin składania dokumentów – na wyjazdy na studia na semestr letni następnego roku akademickiego – upływa z końcem września.

5. Po przeprowadzeniu procesu kwalifikacji, tworzone są trzy listy rankingowe, uporządkowane zgodnie z malejącą liczbą punktów zdobytych podczas kwalifikacji:

 • Lista podstawowa studentów – tych którzy zakwalifikowali się do wyjazdu w ramach programu ERASMUS+ i którym przyznano stypendium z budżetu programu.
 • Lista rezerwowa studentów – tych którzy zakwalifikowali się do wyjazdu w ramach programu ERASMUS+, ale których wyniki były niewystarczające na przyznanie stypendium z budżetu programu (z uwagi na brak środków).
 • Lista dodatkowa studentów – tych którzy nie zakwalifikowali się do wyjazdu w ramach programu ERASMUS+, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.

6. Studenci z listy rezerwowej, wymienionej w pkt 5, mogą zdecydować się na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ bez stypendium, jednakże w takim wypadku muszą oni sami pokryć koszty pobytu na (i przejazdu do) uczelni partnerskiej.

7. W przypadku zwolnienia środków zarezerwowanych dla studentów z listy podstawowej, pierwszeństwo w wykorzystaniu tych środków, w celu wyjazdu na stypendium w ramach programu ERASMUS+, mają studenci z listy rezerwowej.

ZASADY OGÓLNE obowiązujące studenta podczas studiów w ramach programu ERASMUS+
 1. Student, który został zakwalifikowany na studia zagraniczne w uczelni partnerskiej musi pamiętać o następujących zasadach, obowiązkach i przywilejach:
 2. Pobyt studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 lipca danego roku, a 30 września roku kolejnego. W okresie tym winien zawierać się rok akademicki, w którym studentowi zostało przyznane stypendium programu ERASMUS+.
 3. Pobyt studenta w uczelni partnerskiej realizującego część studiów nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok akademicki, ten sam, w którym rozpoczął on studia. Okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu na ewentualne przygotowania językowe.
 4. Stypendium programu ERASMUS+ zostaje przyznane studentowi w celu realizacji części programu studiów inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich w uczelni partnerskiej.
 5. Każdy student, który został zakwalifikowany na wyjazd w programie ERASMUS+ musi podpisać umowę z SGSP.
 6. Każdy student wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS+ otrzyma Kartę Studenta ERASMUSa.
 7. Student, otrzymuje stypendium ERASMUS+ po uprzednim podpisaniu umowy pisemnej z SGSP. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony między stronami, preferując przelew bankowy. SGSP uwzględnia wypłaty stypendium respektując zalecenia Narodowej Agencji programu ERASMUS+, tak aby część stypendium była wypłacona studentowi przed jego wyjazdem, a pozostała część – w ratach uzależnionych od długości pobytu. Uczelnia może zdecydować o wypłaceniu niewielkiej części należnego stypendium dopiero po powrocie studenta z uczelni partnerskiej i przedłożeniu przez studenta wszystkich wymaganych przez uczelnię macierzystą (SGSP) dokumentów.
 8. Stypendium przyznane danemu studentowi jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowe, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie ma na celu pokrycie całych kosztów podróży i utrzymania się za granicą. Wysokość miesięcznego stypendium jest uzależniona od środków przekazanych SGSP na ten cel z Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na dany rok akademicki, oraz od kraju docelowego.
 9. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, dodatkowo, z budżetu Uczelni, dofinansowuje jednorazowo koszty dojazdu do uczelni partnerskiej po pozytywnej akceptacji podania w tej sprawie złożonego na ręce Rektora-Komendanta SGSP.
 10. Każdy student przed wyjazdem do uczelni partnerskiej będzie miał uzgodniony indywidualny program studiów do zrealizowania, zawarty w dokumencie Porozumienie o programie zajęć (Learning Agrement, LA). Dokument ten zostanie podpisany przez trzy strony: SGSP, uczelnię przyjmującą i studenta. Ewentualne zmiany wprowadzone do Porozumienia o programie zajęć przez którąkolwiek ze stron wymaga potwierdzenia na piśmie.
 11. Wkład pracy studentów jest oceniany w oparciu o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Student zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni partnerskiej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej uczelni oraz wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie „wykazu zaliczeń” (Transcript of Records, TR).
 12. Studia w uczelni zagranicznej odbyte przez studenta zostaną uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów w uczelni macierzystej (SGSP), jeśli wszystkie uzgodnienia w formie pisemnej zostały przez studenta spełnione.
 13. Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę. Pobieranie opłat typu: członkostwo w organizacjach studenckich, za korzystanie z kserokopiarki i itp. jest dopuszczalne. Jeżeli student opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej (SGSP), to jest zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie studiów w uczelni partnerskiej. Decyzję o zwolnieniu z opłaty czesnego podejmuje uczelnia macierzysta (SGSP).
 14. Wypłata stypendiów krajowych do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.
 15. Student wyjeżdżający na studia jest zobowiązany sam pozyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego czy inny dokument upoważniający do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. Ubezpieczenie powinno obejmować koszty leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków, na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
 16. Uczelniany Koordynator programu ERASMUS oraz odpowiedni Wydziałowi Koordynatorzy programu ERASMUS, zobowiązani są do udzielania fachowych informacji w kwestii zasad ubiegania się o stypendium, rekrutacji oraz możliwości wyjazdu do określonych uczelni zagranicznych.
 17. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ może skorzystać z takiego wyjazdu więcej niż jeden raz w trakcie całych studiów. W ramach programu ERASMUS+ studenci mogą wyjechać jedynie do uczelni, z którymi ich macierzyste jednostki uzgodniły i zawarły międzyinstytucjonalne umowy Erasmus+. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2014/2015, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
Przed wyjazdem koniecznie należy we własnym zakresie wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Przydatne informacje:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek