Contact us:

 

In all Erasmus-related matters, please use the following address: erasmus@sgsp.edu.pl

 

Institutional Erasmus+ Coordinator
Izabela Modzelewska, MSc
phone: (+ 48 22)  56-17-747

 

Faculty Erasmus+ Coordinators  

Eng. Joanna Kozioł

phone: (+48 22) 56 17 359

 

Cpt. Szymon PTAK, PhD
phone: (+ 48 22) 56-17-699

 

W ramach programu Erasmus+, studenci SGSP mogą wyjeżdżać na studia do tych uczelni w Europie, z którymi została podpisana umowa międzyinstytucjonalna oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach.

 

Student co najmniej drugiego roku studiów I stopnia, może wyjechać za granicę w trakcie dowolnego cyklu studiów. Minimalny czas pobytu na zagranicznych studiach wynosi 3 miesiące, a na zagranicznej praktyce zawodowej – 2 miesiące.

 

W ramach programu Erasmus+, na zagraniczną praktykę lub staż, mogą wyjeżdżać również absolwenci Uczelni – w ciągu roku od ukończenia studiów.

SGSP zapewnia studentom zakwalifikowanym na studia/praktykę erasmusową – stypendium na pokrycie kosztów utrzymania się w danym kraju oraz ryczałt na przelot lub przejazd. Procedura kwalifikacyjna obejmuje trzy kryteria: egzamin językowy, średnią ocen oraz pracę na rzecz Uczelni.

 

Realizując semestr studiów w innym kraju, przedmioty uzgodnione z dziekanem wydziału i pozytywnie zaliczone za granicą, ulegają automatycznemu zaliczeniu w uczelni macierzystej, zachowując ciągłość nauki.

Obecnie w SGSP obowiązują 23 międzynarodowe umowy o erasmusowej współpracy stypendialnej, podpisane z uczelniami 16 krajów, na podstawie których studenci SGSP mogą odbywać zagraniczne studia i praktyki zawodowe w tych uczelniach. Warto podkreślić, że w ramach programu Erasmus+ w SGSP studiują stypendyści zagraniczni, co stwarza doskonałą okazję dla polskich studentów Uczelni do nawiązywania nowych przyjaźni i nauki „żywego” języka.

 

Przewodnik na temat mobilności przygotowany przez Stowarzyszenie ESN: https://esn.org/studentguidebook

Dodatkowe informacje na temat Programu znajdziecie na stronie Komisji Europejskiej, FRSE (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+

 

 
 

Kontakt: erasmus@sgsp.edu.pl

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
mgr Izabela Modzelewska
tel. (+ 48 22)  56-17-747

Koordynatorzy Wydziałowi

mgr inż. Joanna Kozioł 

tel.(+48 22 56-17-359)

mł. bryg. dr inż. Szymon PTAK
tel. (+ 48 22) 56-17-699