08.03.2021 r.

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej 
w formule e-learning

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w Szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej’, które organizowane jest w formule e-learning – 83 godzin z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającym się stanem zagrożenia epidemicznego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej umożliwił realizację „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej” wyłącznie w formie zdalnej, do odwołania. Szkolenie w formule blended learning przewidywało 12 godzin zajęć praktycznych, stacjonarnych. W obecnej sytuacji zjazdu nie będzie, a cały kurs, łącznie z zajęciami praktycznymi i egzaminem, odbędzie się w e-learningu, bez konieczności przyjazdu. Dodatkowo informujemy, że e-ćwiczenia i e-zajęcia praktyczne mogą się odbyć z wykorzystaniem aplikacji MS Teams albo innych analogicznych do niej. 

Warunkiem ukończenia szkolenia w dalszym ciągu pozostaje napisanie pracy projektowej i jej pozytywne zaopiniowanie przez opiekuna pracy oraz zdanie e-egzaminu końcowego.

 

Szkolenie eSIOP-26

 Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formule e-learning planowane w terminie: 25.01-5.03.2021 r. trwa. Wszystkim osobom z listy rezerwowej dla których nie było miejsca na liście podstawowej na szkoleniu eSIOP-26, zapewniamy pierwszeństwo w naborze na kolejną edycję eSIOP-27.

 

Szkolenie eSIOP-27

W związku z trwającymi pracami nad zmianą programu Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej, uprzejmie informujemy, iż nabór na kolejną edycję szkolenia zostanie otwarty po zatwierdzeniu nowego programu.

W tym miejscu otworzymy dla Państwa e-formularz zgłoszeniowy. Nie ma innej możliwości zapisów na szkolenie. Prosimy czekać na rozpoczęcie naboru.

 

 • Uwaga!

  Warunkiem dostępu do konta użytkownika założonego na platformie e-learningowej SGSP jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe (nie będzie konieczności wysyłania potwierdzenia płatności) oraz przesłanie wymaganych dokumentów (patrz poniżej). O wszystkich terminach poinformujemy Państwa mailowo po uzbieraniu odpowiedniej liczby osób!!!

 • Uczestnik szkolenia otrzyma login i hasło do konta na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia jego rozpoczęcia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, poświadczona za zgodność z oryginałem (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy).
  • formularz zgłoszeniowy kandydata na szkolenie (do pobrania po zakończeniu naboru), podpisany własnoręcznie.

 

KOSZT

Termin płatności za Szkolenie (termin wyznaczony po zakończeniu naboru)

Numer konta bankowego: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Koszt: 1440 zł (opłata zwolniona z podatku VAT)

 

 Faktury proformy zostaną wysłane do osób, które zaznaczą w e-formularzu zgłoszeniowym, że potrzebują ww. faktury. Faktury będą przesyłane drogą mailową na adres podany w e-formularzu zgłoszeniowym.

Liczy się data zaksięgowania na koncie SGSP.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.

W kosztach szkolenia:

 • dostęp 24 h/dobę do treści dydaktycznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • opieka nauczycieli offline;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 22 lutego 2010 r.

 

1. OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej oraz osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.). Szkolenie składa się z 15 bloków tematycznych i bloku organizacyjnego. W ciągu 10 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej SGSP treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do zakończenia szkolenia. Słuchacze otrzymają ponadto opiekę mentorską poprzez narzędzia komunikowania: forum i e-mail. W ostatnim dniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin online poza siedzibą Uczelni w czasie rzeczywistym (godzina rozpoczęcia egzaminu zostanie podana najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem szkolenia), na komputerach uczestników szkolenia, z udziałem Komisji Egzaminacyjnej czuwającej nad przebiegiem egzaminu na odległość oraz jego rejestracji i zapisem wyników egzaminu w systemie Platformy e-learningowej SGSP.

 

2.UPRAWNIENIA ABSOLWENTA

Absolwent szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

 

 

3.WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • dokonanie rezerwacji miejsca poprzez wypełnienie e-formularza zgłoszeniowego (o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń)
 • podanie w formularzu zgłoszeniowym kandydata na szkolenie dokładnych danych zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

 • po rozpoczęciu szkolenia zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w bloku „Organizacja szkolenia”, oraz z instrukcjami korzystania z multimedialnych materiałów dydaktycznych i z narzędzi Platformy;
 • przez cały okres trwania szkolenia śledzenie informacji organizacyjnych zamieszczanych w bloku „Organizacja szkolenia” i/lub na „Forum Ogólnym eSIOP”.
 • wykonanie ćwiczeń zamieszczonych na Platformie w formie zadań offline/online;
 • wybór tematu i napisanie końcowej pracy projektowej;
 • przestrzeganie praw autorskich, którymi chronione są teksty, grafiki, animacje, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na Platformie, jak również szata graficzna oraz wybór i układ prezentowanych treści, a udostępnione na Platformie materiały edukacyjne przeznaczone są wyłącznie dla Uczestnika do celów edukacyjnych, związanych z niniejszym Szkoleniem. Uczelnia nie wyraża zgody Uczestnikowi lub osobom trzecim na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów, a także wykorzystywanie tych materiałów do celów komercyjnych;
 • dysponowanie dostępem do sieci Internet z łączem internetowym 1 MB/Download oraz 05MB/Upload lub więcej, komputerem z systemem operacyjnym: Microsoft Windows lub Linux o minimalnych parametrach: procesor 2GB lub większy, RAM 2 GB lub więcej, preferowaną przeglądarką internetową Chrome 13+, włączoną obsługą: cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java oraz słuchawkami lub głośnikami;
 • posiadanie umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej;
 • w przypadku niezaliczenia pracy projektowej, co skutkuje nieprzystąpieniem do egzaminu końcowego, istnieje dodatkowa jednorazowa możliwość uzyskania zaliczenia pracy projektowej w kolejnej edycji szkolenia, a tym samym przystąpienia do egzaminu po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł.
 • uczestnik, który nie zdał egzaminu końcowego w terminie podstawowym ma prawo do jednego terminu egzaminu poprawkowego;

 • uczestnik, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego lub poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez kierownika innej formy kształcenia;

 • wybrane zajęcia praktyczne, w tym e-ćwiczenia odbywają się z w ramach kontaktu synchronicznego z opiekunami bloków tematycznych z wykorzystaniem jednego z narzędzi: MS TEAMS, GO TO MEETING, ZOOM oraz SKYPE.

 

5. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

 

Kierownik szkolenia:
mł. kpt dr inż. Rafał Wróbel
tel. (22) 56-17-501
e-mail: rwrobel@sgsp.edu.pl

 

Obsługa administracyjna:

inż. Karolina Gad tel. (22) 56-17-518
e-mail: 
kgad@sgsp.edu.pl
obiekt 02, parter, p. 113

 

Obsługa finansowo-księgowa
Aneta Laskowska
tel. (22)56-17-672
e-mail: alaskowska@sgsp.edu.pl

 

6. DOKUMENTY DO POBRANIA

Program szkolenia inspektorów ochrony ppoż.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Klauzula informacyjna

Regulamin innych form kształcenia