28 lipca 2020 r.

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej 
w formule e-learning

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w Szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej’, które organizowane jest w formule e-learning – 83 godzin z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającym się stanem zagrożenia epidemicznego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej umożliwił realizację „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej” wyłącznie w formie zdalnej, do odwołania. Szkolenie w formule blended learning przewidywało 12 godzin zajęć praktycznych, stacjonarnych. W obecnej sytuacji zjazdu nie będzie, a cały kurs, łącznie z zajęciami praktycznymi i egzaminem, odbędzie się w e-learningu, bez konieczności przyjazdu.

Warunkiem ukończenia szkolenia w dalszym ciągu pozostaje napisanie pracy projektowej i jej pozytywne zaopiniowanie przez opiekuna pracy oraz zdanie e-egzaminu końcowego.

 

 

Szkolenie eSIOP-24

Zakończyliśmy nabór na listę podstawową na „Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formule e-learning” (eSIOP-24). planowane w terminie: 14 września-24 października br. W tym tygodniu wszystkie osoby, które zapisały się na szkolenie zostaną poinformowane mailowo o konieczności przesyłania pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (formularza zgłoszeniowego; poświadczonej kserokopii dyplomu/świadectwa za zgodność z oryginałem) oraz do uiszczenia opłaty za szkolenie.

 

Uruchomiliśmy nabór na listę rezerwową na szkolenie eSIOP-24. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie e-formularza (kliknij tutaj) zgłoszeniowego. Prosimy o dokładne sprawdzenie wypełnionego e-formularza zgłoszeniowego, ponieważ na jego podstawie zostaną wystawione dla Państwa zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. W przypadku rezygnacji zainteresowanych z listy podstawowej, poinformujemy, według kolejności zgłoszeń następne osoby z listy rezerwowej o konieczności nadsyłania dokumentów rekrutacyjnych. Wszystkim osobom dla których nie będzie już miejsca na tę edycję szkolenia gwarantujemy miejsce na kolejnej edycji szkolenia.  Uprzejmie zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony, gdzie na bieżąco będziemy Państwa informować o szczegółach szkolenia.

Cena szkolenia wynosi 1440 zł.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie. 

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 961);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 22 lutego 2010 r.

 

1. OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej oraz osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 961). Szkolenie składa się z 15 bloków tematycznych i bloku organizacyjnego. W ciągu 10 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej SGSP treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do zakończenia szkolenia. Słuchacze otrzymają ponadto opiekę mentorską poprzez narzędzia komunikowania: forum i e-mail. W ostatnim dniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin online poza siedzibą Uczelni w czasie rzeczywistym (godzina rozpoczęcia egzaminu zostanie podana najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem szkolenia), na komputerach uczestników szkolenia, z udziałem Komisji Egzaminacyjnej czuwającej nad przebiegiem egzaminu na odległość oraz jego rejestracji i zapisem wyników egzaminu w systemie Platformy e-learningowej SGSP.

 

2.UPRAWNIENIA ABSOLWENTA

Absolwent szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

 

3.WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • dokonanie rezerwacji miejsca poprzez wypełnienie e-formularza zgłoszeniowego (o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń)
 • podanie w formularzu zgłoszeniowym kandydata na szkolenie eSIOP-24 dokładnych danych zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

 

4. TERMINY

Rozpoczęcie szkolenia eSIOP-24 planowane jest w terminie: 14 września 2020 r.

Egzamin końcowy- 24 października 2020 r. 

Dostęp do platformy e-learningowej dostaną Państwo najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

 

5.KOSZT

W tytule proszę dodać: eSIOP-24_imię_nazwisko

Koszt szkolenia wynosi 1440 zł od osoby (opłata zwolniona z podatku VAT). 

Termin płatności za Szkolenie: zostanie podany w późniejszym terminie
Numer konta bankowego: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241
Liczy się data zaksięgowania na koncie SGSP. Przelewy należy wykonać dopiero w momencie otrzymania maila o konieczności uiszczenia opłaty (do tego momentu prosimy bie wpłacać gotówki).

Faktury będą przesyłane drogą mailową na adres podany w e-formularzu zgłoszeniowym.

 

W kosztach szkolenia:

 • dostęp 24 h/dobę do treści dydaktycznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • opieka nauczycieli offline;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;

6.WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przesyłanie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych w postaci skanu, takich jak:

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, poświadczona za zgodność z oryginałem (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy).
 • formularz zgłoszeniowy kandydata na szkolenie eSIOP-24, podpisany własnoręcznie.

Uwaga!

Warunkiem dostępu do konta użytkownika założonego na platformie e-learningowej SGSP jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe oraz przesłanie wymaganych dokumentów.

Uczestnik szkolenia otrzyma login i hasło do konta na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia jego rozpoczęcia.

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

 • po rozpoczęciu szkolenia zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w bloku „Organizacja szkolenia”, oraz z instrukcjami korzystania z multimedialnych materiałów dydaktycznych i z narzędzi Platformy;
 • przez cały okres trwania szkolenia śledzenie informacji organizacyjnych zamieszczanych w bloku „Organizacja szkolenia” i/lub na „Forum Ogólnym eSIOP”.
 • wykonanie ćwiczeń zamieszczonych na Platformie w formie zadań offline/online;
 • wybór tematu i napisanie końcowej pracy projektowej;
 • przestrzeganie praw autorskich, którymi chronione są teksty, grafiki, animacje, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na Platformie, jak również szata graficzna oraz wybór i układ prezentowanych treści, a udostępnione na Platformie materiały edukacyjne przeznaczone są wyłącznie dla Uczestnika do celów edukacyjnych, związanych z niniejszym Szkoleniem. Uczelnia nie wyraża zgody Uczestnikowi lub osobom trzecim na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów, a także wykorzystywanie tych materiałów do celów komercyjnych;
 • dysponowanie dostępem do sieci Internet z łączem internetowym 1 MB/Download oraz 05MB/Upload lub więcej, komputerem z systemem operacyjnym: Microsoft Windows lub Linux o minimalnych parametrach: procesor 2GB lub większy, RAM 2 GB lub więcej, preferowaną przeglądarką internetową Chrome 13+, włączoną obsługą: cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java oraz słuchawkami lub głośnikami;
 • posiadanie umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej;
 • w przypadku niezaliczenia pracy projektowej, co skutkuje nieprzystąpieniem do egzaminu końcowego, istnieje dodatkowa jednorazowa możliwość uzyskania zaliczenia pracy projektowej w kolejnej edycji szkolenia, a tym samym przystąpienia do egzaminu po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł.
 • uczestnik, który nie zdał egzaminu końcowego w terminie podstawowym ma prawo do jednego terminu egzaminu poprawkowego.

 • Uczestnik, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego lub poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez kierownika innej formy kształcenia.

 

8. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

 

Kierownik szkolenia:
mł. kpt dr inż. Rafał Wróbel
tel. (22) 56-17-501
e-mail: rwrobel@sgsp.edu.pl

 

Obsługa administracyjna:

inż. Karolina Gad tel. (22) 56-17-518
e-mail: 
kgad@sgsp.edu.pl
obiekt 02, parter, p. 113

 

Obsługa finansowo-księgowa
Aneta Laskowska
tel. (22)56-17-674
e-mail: kmarkiewicz@sgsp.edu.pl

 

Korespondencję prosimy kierować na adres mailowy:
sgsp@sgsp.edu.pl

 

8. DOKUMENTY DO POBRANIA

Program szkolenia inspektorów ochrony ppoż.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Klauzula informacyjna

Regulamin innych form kształcenia

Formularz zgłoszeniowy eSIOP-24-do pobrania w najbliższym czasie