Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule blended learning

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w szkoleniu inspektorów ochrony  przeciwpożarowej,  które  organizowane  jest  w  formule  blended  learning – 71  godzin w e-learningu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i 12 godzin zajęć praktycznych stacjonarnych.

 

Szanowni Państwo,

nabór na listę podstawową i rezerwową na Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej  w formule blended learning, planowane w terminie 13.05-19.06.2019 r. został zamknięty.

Limit miejsc na liście podstawowej i rezerwowej został wyczerpany.  W przypadku zwolnienia miejsc na liście podstawowej poinformujemy osoby z listy rezerwowej o konieczności nadesłania pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

 

Uprzejmie prosimy Państwa z listy podstawowej o nadesłanie wymaganych dokumentów (patrz: pkt. 6) i uaktywnimy: formularz zgłoszeniowy eSIOP-19 i umowę o warunkach odpłatności eSIOP-19.

 

Następny planowany termin szkolenia: 9.09-19.10.2019 r.

 

 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.  

Podstawa prawna

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);
 • Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  13  listopada  2015  r.  w  sprawie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

Program szkolenia

Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 22 lutego 2010 r.

1. OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  osób,  zajmujących  się  szkoleniami  z  zakresu  BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 620). Szkolenie składa się z 14 bloków tematycznych. W ciągu 10 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej SGSP treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do  zakończenia  szkolenia.  Słuchacze  otrzymają  ponadto  opiekę  mentorską  poprzez  narzędzia komunikowania się: forum, e-mail, czat. W środkowym, bądź końcowym etapie szkolenia odbędzie się 2-dniowy  zjazd  stacjonarny,  podczas  którego  przeprowadzone  zostaną  zajęcia  praktyczne  6  h na terenie SGSP i 6 h w wybranym przez SGSP zakładzie pracy. W końcowym etapie zostanie przeprowadzony, na terenie SGSP, egzamin w formie elektronicznego testu.

2. UPRAWNIENIA ABSOLWENTA

Absolwent  szkolenia  po  zdaniu  egzaminu  końcowego  uzyskuje  uprawnienia  do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • aby zostać przyjętym należy wypełnić e-formularz zgłoszeniowy;
 • o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejności zgłoszeń;
 • w przypadku skierowania przez zakład pracy, w formularzu zgłoszeniowym należy podać dokładne dane zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

4. TERMINY

Rozpoczęcie szkolenia

13 maja 2019 r.

Dostęp do platformy e-learningowej

od 13 maja 2019 r.

Termin  2-dniowego zjazdu stacjonarnego w SGSP*:

 18-19 czerwca 2019 r.

Egzamin

19 czerwca 2019 r.

Powyższe terminy z przyczyn organizacyjnych mogą ulec zmianie.

*Szczegółowe terminy zjazdu stacjonarnego, z podziałem na grupy ćwiczeniowe, zostaną ustalone w późniejszym terminie.

5. KOSZT

Koszt szkolenia wynosi 1300 zł od osoby (opłata zwolniona z podatku VAT). Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 41 1600 1374 1845 2512 5000 0018. W tytule przelewu prosimy wpisać: Szkolenie_eSIOP19_Nazwisko_imię

W kosztach szkolenia:

 • dostęp  24h/dobę  do  treści  dydaktycznych,  multimedialnych  materiałów  dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • opieka nauczycieli online;
 • zajęcia praktyczne;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

6. WYMAGANE DOKUMENTY

 • umowa o warunkach odpłatności za szkolenie inspektorów ochrony ppoż. – wypełniona elektronicznie, podpisana odręcznie, wydrukowana obustronnie, wysłana w dwóch egzemplarzach. Data  zawarcia  umowy  będzie  datą  podpisania  przez Rektora-Komendanta SGSP, dlatego prosimy nie wypełniać tego pola.
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, poświadczona za zgodność z oryginałem (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy). Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw oraz dyplomów.
 • formularz zgłoszeniowy 

Uwaga!

 • Warunkiem  do  założenia  konta  użytkownika  na  platformie  e-learningowej   SGSP jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe oraz przesłanie wymaganych dokumentów.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma login i hasło do konta na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia jego rozpoczęcia.

7. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

Opiekun szkolenia:
bryg. mgr inż. Joanna Szewczyk
tel. (22) 56-17-365
e-mail: jszewczyk@sgsp.edu.pl
budynek 02, piętro II, p. 319

 

Obsługa administracyjna:

Karolina Gad tel. (22) 56-17-518

e-mail: kgad@sgsp.edu.pl

budynek 02, parter, p. 113

 

 

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

z dopiskiem: Szkolenie eSIOP-19

 

8. DOKUMENTY DO POBRANIA

Program szkolenia inspektorów ochrony ppoż.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Formularz zgłoszeniowy eSIOP-19

Umowa o warunkach odpłatności eSIOP-19

Plan zajęć zjazdu eSIOP-18