Aktualizacja 21.07.2023 r. MK

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej 
w formule e-learning

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 

eSIOP-7
rozpoczęcie rekrutacji: 15.08.2023 r.
zakończenie rekrutacji: 04.09.2023 r. (lub do wyczerpania miejsc)

rozpoczęcie zajęć w formule e-learning: 18.09.2023 r.
zajęcia na platformie online w czasie rzeczywistym: 25-28.09.2023 r.
zajęcia stacjonarne w siedzibie SGSP: 02-04.10.2023 r.
egzamin: 06.10.2023 r.

eSIOP-8
rozpoczęcie rekrutacji: 15.08.2023 r.
zakończenie rekrutacji: 16.10.2023 r. (lub do wyczerpania miejsc)
rozpoczęcie zajęć w formule e-learning: 30.10.2023 r.
zajęcia na platformie online w czasie rzeczywistym: 06-09.11.2023 r.
zajęcia stacjonarne w siedzibie SGSP: 13-15.11.2023 r.
        egzamin: 17.11.2023 r.           

            eSIOP-9   

rozpoczęcie rekrutacji: 15.08.2023 r.
zakończenie rekrutacji: 31.10.2023 r. (lub do wyczerpania miejsc)
rozpoczęcie zajęć w formule e-learning: 23.11.2023 r.
zajęcia na platformie online w czasie rzeczywistym: 30.11-05.12.2023 r.
zajęcia stacjonarne w siedzibie SGSP: 06-08.12.2023 r.
egzamin: 11.12.2023 r.

 

 

Prosimy o śledzenie strony internetowej, na której na bieżąco będziemy umieszczać informację dotyczące szkolenia.            

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń SGSP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

 

 

 • Uwaga!

  Warunkiem dostępu do konta użytkownika założonego na platformie e-learningowej SGSP jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe (nie będzie konieczności wysyłania potwierdzenia płatności) oraz przesłanie wymaganych dokumentów (patrz poniżej).

 • Uczestnik szkolenia otrzyma login i hasło do konta na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia jego rozpoczęcia.

REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej dołączyła do grona uczelni wykorzystujących w procesie rekrutacji system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jest to narzędzie stworzone z myślą o przeprowadzeniu procesu rekrutacji w sposób przyjazny dla Ciebie. Zapisanie się na studia stało się możliwe niemalże bez konieczności wychodzenia
z domu – większość czynności związanych z tym procesem można wykonać przez Internet za pośrednictwem systemu IRK.

Proces złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego odbywa się w kilku prostych krokach:

1). utwórz indywidualne konto w systemie IRK,

2) uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,

3) wybierz interesujący Cię rodzaj studiów,

4) złóż zgłoszenie rekrutacyjne.

 

Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieściliśmy w IRK dla Ciebie.

Uwaga: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest przedstawienie do wglądu oryginału dokumentów potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia (podczas zajęć w siedzibie SGSP)!

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, należy wczytać do systemu IRK w sekcji „Wykształcenie”.
 • formularz zgłoszeniowy wygenerowany z systemu IRK – dokument własnoręcznie podpisany należy wczytać do systemu IRK.

 

KOSZT

Termin płatności za szkolenie : zostanie podany przy rozpoczęciu rekrutacji

Koszt: 1600,00 (opłata zwolniona z podatku VAT)

Faktury proformy zostaną wysłane do osób, które zaznaczą w e-formularzu zgłoszeniowym, że potrzebują ww. faktury. Faktury będą przesyłane drogą mailową na adres podany w e-formularzu zgłoszeniowym.

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE NALEŻY REALIZOWAĆ NA KONTO, KTÓREGO NUMER ZNAJDUJE SIĘ W INDYWIDUALNYM KONCIE KANDYDATA W SYSTEMIE IRK W ZAKŁADCE „PŁATNOŚCI”.
Jest to indywidualny numer przypisany do kandydata, proszę nie wpłacać na wcześniej podawane numery konta.

Liczy się data zaksięgowania na koncie SGSP.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.

W kosztach szkolenia:

 • dostęp 24 h/dobę do treści dydaktycznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • opieka nauczycieli offline;
 • ćwiczenia w formie stacjonarnej;
 • wyjazd do zakładu pracy w ramach ćwiczeń;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 24 maja 2021 r.

 

1. OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej oraz osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.). Szkolenie składa się z bloków tematycznych  bloku organizacyjnego. W ciągu 20 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej SGSP treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do zakończenia szkolenia. Słuchacze otrzymają ponadto opiekę mentorską poprzez narzędzia komunikowania: forum i MS TEAMS lub JITSII. W ostatnim dniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin online poza siedzibą Uczelni w czasie rzeczywistym, na komputerach uczestników szkolenia, z udziałem Komisji Egzaminacyjnej czuwającej nad przebiegiem egzaminu na odległość oraz jego rejestracji i zapisem wyników egzaminu w systemie Platformy e-learningowej SGSP.

 

2.UPRAWNIENIA ABSOLWENTA

Absolwent szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

 

 

3.WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • dokonanie rezerwacji miejsca poprzez uzupełnienie niezbędnych dokumentów w systemie IRK;
 • podanie w formularzu zgłoszeniowym kandydata na szkolenie dokładnych danych zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

 • po rozpoczęciu szkolenia zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w bloku „Organizacja szkolenia”, oraz z instrukcjami korzystania z multimedialnych materiałów dydaktycznych i z narzędzi Platformy;
 • przez cały okres trwania szkolenia śledzenie informacji organizacyjnych zamieszczanych w bloku „Organizacja szkolenia” i/lub na „Forum Ogólnym eSIOP”.
 • wykonanie ćwiczeń zamieszczonych na Platformie w formie zadań offline/online;
 • uzyskanie zaliczenia zgodnie z programem szkolenia;
 • przestrzeganie praw autorskich, którymi chronione są teksty, grafiki, animacje, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na Platformie, jak również szata graficzna oraz wybór i układ prezentowanych treści, a udostępnione na Platformie materiały edukacyjne przeznaczone są wyłącznie dla Uczestnika do celów edukacyjnych, związanych z niniejszym Szkoleniem. Uczelnia nie wyraża zgody Uczestnikowi lub osobom trzecim na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów, a także wykorzystywanie tych materiałów do celów komercyjnych;
 • dysponowanie dostępem do sieci Internet z łączem internetowym 1 MB/Download oraz 05MB/Upload lub więcej, komputerem z systemem operacyjnym: Microsoft Windows lub Linux o minimalnych parametrach: procesor 2GB lub większy, RAM 2 GB lub więcej, preferowaną przeglądarką internetową Chrome 13+, włączoną obsługą: cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java oraz słuchawkami lub głośnikami;
 • posiadanie umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej;
 • w przypadku nieuzyskania zaliczenia szkolenia, co skutkuje nieprzystąpieniem do egzaminu końcowego, istnieje dodatkowa jednorazowa możliwość uzyskania go w kolejnej edycji szkolenia, a tym samym przystąpienia do egzaminu po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł.
 • uczestnik, który nie zdał egzaminu końcowego w terminie podstawowym ma prawo do jednego terminu egzaminu poprawkowego;

 • uczestnik, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego lub poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez kierownika innej formy kształcenia;

 • wybrane zajęcia wykładowe,  odbywają się z w ramach kontaktu synchronicznego z opiekunami bloków tematycznych z wykorzystaniem jednego z narzędzi: MS TEAMS/ JITSI.

 

5. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

 

Kierownik szkolenia:
mł. bryg. mgr inż. Wiktor Wąsik

tel. (22) 56-17-645
e-mail: wwasik@sgsp.edu.pl

 

Obsługa administracyjna:

mgr inż. Magdalena Kot
tel. 
(22) 56-17-518
e-mail:
mkot@sgsp.edu.pl
obiekt 01, DZIEKANAT

 

 

 

6. DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Program Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej z dn. 24.05.2021 r.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Klauzula informacyjna

Regulamin innych form kształcenia