19.11.2021 r.

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej 
w formule e-learning

 

 

Z uwagi na nowy program Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
zatwierdzony 24 maja 2021 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
jest przygotowywany nowy materiał do szkolenia w formule e-learning.

Informację o kolejnej edycji szkolenia będą na bieżąco aktualizowane.

 

 

 • Uwaga!

  Warunkiem dostępu do konta użytkownika założonego na platformie e-learningowej SGSP jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe (nie będzie konieczności wysyłania potwierdzenia płatności) oraz przesłanie wymaganych dokumentów (patrz poniżej). O wszystkich terminach poinformujemy Państwa mailowo po uzbieraniu odpowiedniej liczby osób!!!

 • Uczestnik szkolenia otrzyma login i hasło do konta na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia jego rozpoczęcia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, poświadczona za zgodność z oryginałem (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy).
  • formularz zgłoszeniowy kandydata na szkolenie (do pobrania po zakończeniu naboru), podpisany własnoręcznie.

 

KOSZT

Termin płatności za Szkolenie (termin wyznaczony po zakończeniu naboru)

Numer konta bankowego: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Koszt:  kwota zostanie podana w późniejszym terminie, w momencie rozpoczęcia naboru (opłata zwolniona z podatku VAT)

 

 Faktury proformy zostaną wysłane do osób, które zaznaczą w e-formularzu zgłoszeniowym, że potrzebują ww. faktury. Faktury będą przesyłane drogą mailową na adres podany w e-formularzu zgłoszeniowym.

Liczy się data zaksięgowania na koncie SGSP.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.

W kosztach szkolenia:

 • dostęp 24 h/dobę do treści dydaktycznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • opieka nauczycieli offline;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 24 maja 2021 r.

 

1. OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej oraz osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.). Szkolenie składa się z 15 bloków tematycznych i bloku organizacyjnego. W ciągu 10 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej SGSP treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do zakończenia szkolenia. Słuchacze otrzymają ponadto opiekę mentorską poprzez narzędzia komunikowania: forum i e-mail. W ostatnim dniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin online poza siedzibą Uczelni w czasie rzeczywistym (godzina rozpoczęcia egzaminu zostanie podana najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem szkolenia), na komputerach uczestników szkolenia, z udziałem Komisji Egzaminacyjnej czuwającej nad przebiegiem egzaminu na odległość oraz jego rejestracji i zapisem wyników egzaminu w systemie Platformy e-learningowej SGSP.

 

2.UPRAWNIENIA ABSOLWENTA

Absolwent szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

 

 

3.WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • dokonanie rezerwacji miejsca poprzez wypełnienie e-formularza zgłoszeniowego (o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń)
 • podanie w formularzu zgłoszeniowym kandydata na szkolenie dokładnych danych zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

 • po rozpoczęciu szkolenia zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w bloku „Organizacja szkolenia”, oraz z instrukcjami korzystania z multimedialnych materiałów dydaktycznych i z narzędzi Platformy;
 • przez cały okres trwania szkolenia śledzenie informacji organizacyjnych zamieszczanych w bloku „Organizacja szkolenia” i/lub na „Forum Ogólnym eSIOP”.
 • wykonanie ćwiczeń zamieszczonych na Platformie w formie zadań offline/online;
 • uzyskanie zaliczenia zgodnie z programem szkolenia;
 • przestrzeganie praw autorskich, którymi chronione są teksty, grafiki, animacje, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na Platformie, jak również szata graficzna oraz wybór i układ prezentowanych treści, a udostępnione na Platformie materiały edukacyjne przeznaczone są wyłącznie dla Uczestnika do celów edukacyjnych, związanych z niniejszym Szkoleniem. Uczelnia nie wyraża zgody Uczestnikowi lub osobom trzecim na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów, a także wykorzystywanie tych materiałów do celów komercyjnych;
 • dysponowanie dostępem do sieci Internet z łączem internetowym 1 MB/Download oraz 05MB/Upload lub więcej, komputerem z systemem operacyjnym: Microsoft Windows lub Linux o minimalnych parametrach: procesor 2GB lub większy, RAM 2 GB lub więcej, preferowaną przeglądarką internetową Chrome 13+, włączoną obsługą: cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java oraz słuchawkami lub głośnikami;
 • posiadanie umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej;
 • w przypadku nieuzyskania zaliczenia szkolenia, co skutkuje nieprzystąpieniem do egzaminu końcowego, istnieje dodatkowa jednorazowa możliwość uzyskania go w kolejnej edycji szkolenia, a tym samym przystąpienia do egzaminu po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł.
 • uczestnik, który nie zdał egzaminu końcowego w terminie podstawowym ma prawo do jednego terminu egzaminu poprawkowego;

 • uczestnik, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego lub poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez kierownika innej formy kształcenia;

 • wybrane zajęcia praktyczne, w tym e-ćwiczenia odbywają się z w ramach kontaktu synchronicznego z opiekunami bloków tematycznych z wykorzystaniem jednego z narzędzi: MS TEAMS, GO TO MEETING, ZOOM oraz SKYPE.

 

5. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

 

Kierownik szkolenia:
st. kpt dr inż. Wiktor Wąsik
tel. (22)56-17-645
e-mail: wwasik@sgsp.edu.pl

 

Obsługa administracyjna:

inż. Aleksandra Rzeszutek
tel. 
(22) 56-17-518
e-mail:
arzeszutek@sgsp.edu.pl
obiekt 02, parter, p. 113

 

Obsługa finansowo-księgowa
Aneta Laskowska
tel. (22)56-17-586
e-mail: alaskowska@sgsp.edu.pl

 

6. DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Program Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej z dn. 24.05.2021 r.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Klauzula informacyjna

Regulamin innych form kształcenia