Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule blended learning

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w szkoleniu inspektorów ochrony  przeciwpożarowej,  które  organizowane  jest  w  formule  blended  learning – 71  godzin z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i 12 godzin zajęć praktycznych stacjonarnych.

 

Szanowni Państwo,

otworzyliśmy nabór na kolejną edycję szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formule blended learning (eSIOP-23) planowane jest w terminie: 20.04-30.05.2020 r. Zgłoszenia należy dokonać poprzez e-formularz zgłoszeniowy.

 

 Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formule blended learning (eSIOP-22) trwa.

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.  

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  13  listopada  2015  r.  w  sprawie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia, opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 22 lutego 2010 r.

 

 

1.OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  osób,  zajmujących  się  szkoleniami  z  zakresu  BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art. 4 ust. 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.). Szkolenie składa się z 14 bloków tematycznych i bloku organizacyjnego. W ciągu 10 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej SGSP treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do  zakończenia  szkolenia.  Słuchacze  otrzymają  ponadto  opiekę  mentorską  poprzez  narzędzia komunikowania: forum i e-mail. W środkowym, bądź końcowym etapie szkolenia odbędzie się 2-dniowy  zjazd  stacjonarny,  podczas  którego  przeprowadzone  zostaną  zajęcia  praktyczne  6  h na terenie SGSP i 6 h w wybranym przez SGSP zakładzie pracy. W końcowym etapie zostanie przeprowadzony, na terenie SGSP, egzamin w formie elektronicznego testu.

 

 

2. UPRAWNIENIA ABSOLWENTA

Absolwent  szkolenia  po  zdaniu  egzaminu  końcowego  uzyskuje  uprawnienia  do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat), poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.

 

 

3.WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • dokonanie rezerwacji miejsca poprzez wypełnienie e-formularza zgłoszeniowego (o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń)
 • podanie w formularzu zgłoszeniowym kandydata na szkolenie eSIOP-22 dokładnych danych zakładu wraz z numerem NIP;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

 

4. TERMINY

 

eSIOP-22

Rozpoczęcie szkolenia e SIOP-22

20 stycznia 2020 r.

Dostęp do platformy e-learningowej

najpóźniej na 2 dni przez datą rozpoczęcia szkolenia

Termin  2-dniowego zjazdu stacjonarnego w SGSP:

6-7 lutego 2020 r.

Egzamin

28 lutego 2020 r.

 

eSIOP-23

Rozpoczęcie szkolenia e SIOP-23

20 kwietnia 2020 r.

Dostęp do platformy e-learningowej

najpóźniej na 2 dni przez datą rozpoczęcia szkolenia

Termin  2-dniowego zjazdu stacjonarnego w SGSP*:

ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Egzamin

30 maja 2020 r.

Powyższe terminy z przyczyn organizacyjnych mogą ulec zmianie.

*Szczegółowe terminy zjazdu stacjonarnego, z podziałem na grupy ćwiczeniowe, zostaną ustalone w późniejszym terminie.

 

 

 

5. KOSZT

 • Koszt szkolenia wynosi 1470 zł od osoby (opłata zwolniona z podatku VAT). 
 • Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241
 • Tytuł przelewu: eSIOP-23_imię_nazwisko

 

W kosztach szkolenia:

 • dostęp  24h/dobę  do  treści  dydaktycznych,  multimedialnych  materiałów  dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • opieka nauczycieli online;
 • zajęcia praktyczne;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • codzienne obiady, bądź bufet kawowy podczas zjazdu stacjonarnego.

 

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, poświadczona za zgodność z oryginałem (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy). Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw oraz dyplomów.
 • formularz zgłoszeniowy kandydata na szkolenie eSIOP-23

Uwaga!

 • Warunkiem  dostępu do konta użytkownika założonego na  platformie  e-learningowej   SGSP jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe oraz przesłanie wymaganych dokumentów.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma login i hasło do konta na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia jego rozpoczęcia.

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • po rozpoczęciu szkolenia zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w bloku „Organizacja szkolenia”, oraz z instrukcjami korzystania z multimedialnych materiałów dydaktycznych i z narzędzi Platformy;
 • przez cały okres trwania szkolenia śledzenie informacji organizacyjnych zamieszczanych w bloku „Organizacja szkolenia” i/lub na „Forum Ogólnym eSIOP”.
 • wykonanie ćwiczeń zamieszczonych na Platformie w formie 4 zadań offline/online;
 • wybór tematu i napisanie końcowej pracy projektowej;
 • udział w zajęciach praktycznych zgodnie z planem zajęć;
 • przestrzeganie praw autorskich, którymi chronione są teksty, grafiki, animacje, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na Platformie, jak również szata graficzna oraz wybór i układ prezentowanych treści, a udostępnione na Platformie materiały edukacyjne przeznaczone są wyłącznie dla Uczestnika do celów edukacyjnych, związanych z niniejszym Szkoleniem. Uczelnia nie wyraża zgody Uczestnikowi lub osobom trzecim na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów, a także wykorzystywanie tych materiałów do celów komercyjnych;
 • dysponowanie dostępem do sieci Internet z łączem internetowym 1 MB/Download oraz 05MB/Upload lub więcej, komputerem z systemem operacyjnym: Microsoft Windows lub Linux o minimalnych parametrach: procesor 2GB lub większy, RAM 2 GB lub więcej, preferowaną przeglądarką internetową Chrome 13+, włączoną obsługą: cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java oraz słuchawkami lub głośnikami;
 • posiadanie umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej;
 • jednorazowa dodatkowa możliwość uzyskania zaliczenia pracy projektowej lub uczestnictwa w zajęciach praktycznych, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł za każdą formę;
 • możliwość uzyskania dodatkowego terminu egzaminu w przypadku nie przystąpienia z przyczyn losowych do egzaminu końcowego w terminie określonym Planem Nauczania, po uprzednim przesłaniu do Uczelni pisemnego wyjaśnienia przyczyny. Dodatkowy egzamin nie może odbyć się wcześniej niż 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu przewidzianego Planem Nauczania i nie później niż w ciągu czterech miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu przewidzianego Planem Nauczania.

 

8. KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

 

Kierownik szkolenia:
bryg. mgr inż. Joanna Szewczyk
tel. (22) 56-17-365
e-mail: jszewczyk@sgsp.edu.pl
budynek 02, piętro II, p. 306

 

Obsługa administracyjna:

inż. Karolina Gad tel. (22) 56-17-518
e
-mail: kgad@sgsp.edu.pl
budynek 02, parter, p. 113

 

Obsługa finansowo-księgowa:
st. ogn. Katarzyna Markiewicz
tel. (22)56-17-586
e-mail: kmarkiewicz@sgsp.edu.pl

 

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Referat Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

z dopiskiem: Szkolenie eSIOP-23

 

 

8. DOKUMENTY DO POBRANIA

Program szkolenia inspektorów ochrony ppoż.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Klauzula informacyjna

Regulamin innych form kształcenia

Plan zajęć zjazdu eSIOP-22

Formularz zgłoszeniowy eSIOP-23

Plan zajęć zjazdu eSIOP-23